SETURILE DE INDICATORI DEPERFORMANȚA, RISCURILE ASOCIATE OBIECTIVELOR ȘI MĂSURILOR DIN STRATEGIE

Anexa nr. 2

OBIECTIV GENERAL  NR. 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional

Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivel național

 

Indicatori de performanță

Riscuri

1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declaraţiei privind asumarea unei agende de integritate organizaţională;

Declaraţie adoptată

Declarație distribuită

 

Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional

Nivel scăzut de implicare al angajaților

2. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;

Plan de integritate adoptat

 

Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate

 

Tipuri de resurse efectiv alocate

Nivel scăzut de implicare al angajaţilor

 

Caracter exclusiv formal al consultării

 

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;

Raport de evaluare întocmit şi publicat pe site-ul insituţiei

Plan adaptat şi publicat pe site-ul instituţiei, dacă este cazul

 Caracter formal al demersului în absenţa aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor

4. Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie, precum şi stabilirea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora, conform HG nr. 599/2018;

 

Registrul riscurilor de corupţie completat

Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi identificate

Nr de măsuri de intervenţie

Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor

Caracter formal al demersului în absenţa aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor

5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;

Rapoarte întocmite

Nr. de incidente identificate

Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate

 

Identificarea greşită a faptelor ca incidente de integritate

 

Lipsa de relevanţă a datelor provenită din greşita încadrare a faptelor ca incidente de integritate

 

6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;

Participarea la reuniunile platformelor de cooperare

 

Transmiterea raporării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoţită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor

 

Participarea la misiunile tematice de evaluare

Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

 

 

 

7.     Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității;

Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)

Nr. de accesări ale portalului

 

Funcţionarea deficitară a portalului

Acces limitat la internet

Lipsa de acurateţe a datelor încărcate

Raportarea neunitară 

 

8. Monitorizarea elaborării și implementării planului de integritate în cadrul a trei instituții publice, în sistem pilot

Raport de monitorizare întocmit

 

 

Lipsa cooperării managerilor instituţiilor în cadrul proiectului pilot

Caracter formal al demersului

9. Îmbunătățirea criteriilor de selecție, promovare și/sau recompensare a persoanelor aflate în funcţii publice, prin consolidarea garanțiilor de integritate, luând în calcul inclusiv abaterile de la normele etice.

Analiza legislaţiei realizată

Propuneri legislative sau de alt tip elaborate pe baza concluziilor analizei

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

 

Obiectiv specific nr. 1.2. – Îmbunătățirea cooperării internaționale în domeniul integrității

1. Promovarea unui rol activ al României în cadrul inițiativelor regionale și internaționale anticorupție

Nr. de evenimente și proiecte prin intermediul cărora s-a promovat rolul activ al RO

 

Nr. și tipul de activități desfărșurate

 

Caracterul formal al implicării

Rezerve ale celoralte state membre cu privire la activitatea RO

Neimplementarea recomandărilor internaţionale adresate RO

Comunicarea incompletă sau tardivă a răspunsurilor la solicitările transmise de organizații internaționale

2. Îmbunătățirea schimbului de informații şi cooperării cu autoritățile și structurile similare din alte state, organismele și agențiile internaționale în vederea promovării integrității

Nr. de seturi de date/documente conţinând informaţii ce fac obiectul schimbului

Nr. de noi demersuri iniţiate cu   autoritățile și structurile similare din alte state, organismele și agențiile internaționale în vederea promovării integrității

Caracterul formal al implicării

 

Rezerve ale celoralte state membre cu privire la activitatea RO

 

 

3. Creșterea gradului de utilizare a instrumentelor prevăzute în documentele adoptate la nivel regional sau internațional care vizează cooperarea internațională în prevenirea și combaterea fenomenului corupției

Nr. de instrumente utilizate

Nr. de demersuri ce implică aspecte de cooperare internaţională

Caracterul formal al utilizării instrumentelor

 

Rezerve ale celoralte state membre cu privire la activitatea RO

Obiectiv general 2 - Reducerea impactului Corupţiei asupra cetăţenilor

 

Indicatori de performanță

Riscuri

1.Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a cetăţenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relaţia cu autorităţile şi instituţiile publice și impactul corupţiei asupra serviciilor publice;

 

       

 Nr. și tip de activități de creştere a educaţiei anticorupţie

 

 

Nr. beneficiarilor activităţilor de creştere a educaţiei anticorupţie

 

Feedback ul dat de participanţi cu privire la calitatea activităţilor de creştere a educaţiei anticorupţie;

Rezultatele participanţilor înregistrare la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupţie

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

 

Nivel scăzut de participare și implicare

Caracterul formal al activităţilor

Calitatea scăzută a activităţilor de creştere a eduaţiei anticorupţie

2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice

 Nr. instituţiilor publice care au realizat evaluarea personalului

Nr. oficialilor publici evaluaţi

Nr. şi tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate

 

Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent

Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituţie

Nr. şi tip de măsuri luate în vederea asigurăririi vizibilităţii anunţurilor aferente procedurilor de recrutare

 

Evaluarea formală a oficialilor publici

 

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

 

 

3. Asigurarea unei protecţii efective a cetăţenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârşite de furnizorii de servicii publice

 

Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluţionate

Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituţiei

Măsuri luate urmare sesizărilor

Nr. şi tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetăţenilor

Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluţionare al mai multor instituţii

4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupţiei „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);

 

 Nr. de sesizări transmise de cătăţeni

Nr. şi tip de canale utilizate

Nr. de campanii de conștientizare organizate

Nr. activități de educație a publicului

Nr. materiale educative diseminate

Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)

 Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

Neimplicarea cetăţenilor în demers

Acces limitat la internet

Lipsa secialiștilor în domeniul comunicării online

 

5. Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupţie generate de interacţiunea directă cu oficialii publici;

Nr. de servicii publice digitalizate

 

 Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

 

Acces limitat la internet

6. Reglementarea transparentă a procedurilor de  obţinere cu celeritate (sau în regim de urgenţă) a serviciilor publice

 

Nr. proceduri transparentizate privind obţinerea cu celeritate sau în regim de urgenţă a serviciilor publice

Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de  obţinere cu celeritate (sau în regim de urgenţă) a serviciilor publice

Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obţinere cu celeritate sau în regim de urgenţă

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

Neutilizarea procedurilor de obţinere cu celeritate sau în regim de urgenţă a serviciilor publice

Stabilirea unor tarife disproportionate

 

7. Evaluarea ex-post a politicilor publice din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice

 

Nr. analize ex-post privind performanţa politicilor publice

 

Nr. de măsuri de remediere luate urmare analizelor ex-post

 

 

Absența informațiilor necesare cu privire la eforturile de implemenatre ale politicilor publice

Lipsa personalului specializat pentru realizarea unor astfel de evaluări

Absența informațiilor necesare cu privire la cheltuieli

Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUŢIONAL ŞI A CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI

Obiectiv specific nr. 3.1. – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective

 

Indicatori de performanță

Riscuri

1. Revizuirea cadrului normativ privind consilierul de etică în scopul consolidării statutului și mandatului acestuia (raportat la  evoluțiile ulterioare: analiza necesității de consolidare a statutului consilierului de etică prin reglementarea ca funcție distinctă, fără cumularea cu atribuțiile de serviciu derulate în mod curent, cu considerarea modificării statutului temporar – fie în sensul permanentizării, fie în sensul majorării perioadei de 3 ani)

Analiza realizată

 

Act normativ de modificare adoptat

 

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

Absența informațiilor necesare pentru realizarea analizei

Concluzii care nu susțin necesitatea modificării

Întârzieri în adoptarea actului normativ 

Neimplicarea instituțiilor publice interesate în procesul de elaborare a actului normativ

2. Asigurarea funcționării unei rețele naționale a consilierilor de etică (evenimente anuale cu caracter formativ și de diseminare a celor mai bune practici)

Rețeaua națională a consilierilor de etică funcțională

Nr. de evenimente anuale organizate

Nr. de sesiuni de formare profesională derulate

Nr. şi tip de resurse informative diseminate în cadrul rețelei

Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

Neutilizarea reţelei naţionale de către consilierii de etică

3. Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice

Nr. de raportări

Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative

Nr. şi tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituţiilor

Nr. de instituţii în care există persoane/compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor  în interes public

Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor, diferenţiat pe tipologii

Nr. de situaţii de represalii la locul de munca

Nr. de plângeri depuse in instanţă

Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

 

4. Derularea de sesiuni de informare adresate sectorului public și a celui privat privind noul cadru legislativ de transpunere a Directivei 2019/1937

Nr. de sesiuni de formare organizate

Nr. de persoane instruite

Feedback din partea persoanelor instruite

Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

5. Elaborarea unui ghid privind protecția avertizorilor în interes public care va include bune practici identificate la nivel național și european

Ghid realizat

Nr. bune practici identificate

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neidentificarea de bune practici

 

6. Instituirea unui cadru normativ unitar de reglementare a interdicțiilor post-angajare din sistemul public în sistemul privat și vice-versa, a unor proceduri de control privitor la respectarea acestora și a sancțiunilor aferente încălcării interdicțiilor, precum și instituirea unor proceduri de verificare a priori de către angajatorii din sectorul privat a respectării interdicțiilor la angajare

Act normativ adoptat

 

Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative

Imposibilitatea cuprinderii unor categorii extinse în reglementare

Întârzieri în reglementarea și implementarea procedurilor de control

Obiectiv specific nr. 3.2. – Extinderea culturii transparenţei pentru o guvernare deschisă în administraţia publică

 

Indicatori de performanță

Riscuri

1. Monitorizarea și evaluarea aplicării de către administrația publică centrală și locală a standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4;

 

 

 Raport de monitorizare elaborat și adoptat

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

 

Lipsa de implicare a administrației publice centrale și locale

 

Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public

 

Elaborarea de o manieră formală a raportului de monitorizare

2.Modificarea cadrului legislativ în vederea asigurării aplicării uniforme a standardului general de publicare a informațiilor de interes public ex-officio la nivelul autorităților publice centrale și locale;

 

Act normativ adoptat

 

 

Întârzieri în adoptarea actului normativ  

 

Nepalicarea uniformă a standardului general de publicare a informațiilor de interes public ex officio

 

Lipsa monitorizării evoluțiilor înregistrate privind publicarea informațiilor de interes public ex officio

3. Asigurarea cadrului operațional și legal al platformei E-consultare – catalog centralizat de publicare a proiectelor de acte normative spre consultare publică

Act normativ adoptat

 

Platformă dezvoltată

 

Nr. şi tipul de acte publicate spre consultarea publică

Întârzieri în adoptarea actului normativ  

 

Întârzieri în dezvoltarea conceptului operațional

 

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

 

Accesul limitat la internet

4. Dezvoltarea platformei CONECT (Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență) pentru a sprijini preluarea adecvată de către autoritățile administrației publice a specializării de la nivelul societății civile

Platformă dezvoltată

Nr. de organizaţii neguvernamentale implicate

Nr. de seturi de date existente

 

 Întârzieri în dezvoltarea conceptului operațional

 

Interconectarea defectuoasă a bazelor de date

 

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

 

Acces limitat la internet

5. Consolidarea și extinderea platformei Registrului Unic de Transparență a Intereselor (RUTI) la nivelul Parlamentului României și administrației publice locală

Act normativ adoptat

 

Nr. parlamentari care utilizează RUTI

 

Nr. autorități publice locale care utilizează RUTI

Întârzieri în adoptarea actului normativ  

Neutilizarea RUTI de către destinatari

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

6.Actualizarea evidenţei unice a persoanelor juridice fără scop patrimonial cu statut de utilitate publică şi sprijinirea autorităţilor iniţiatoare în vederea realizării monitorizării şi evaluării aplicării prevederilor O.G. nr 26/2000 în materia statutului de utilitate publică.

Evidenţă actualizată (cuprinzând următorii indicatori):

-        denumire,

-        baga legală,

-        anul dobândirii statutului.

Neidentificarea tuturor persoanelor juridice fără scop patrimonial cu statut de utilitate publică

 

Obiectiv specific nr. 3.3. – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

 

Indicatori de performanță

Riscuri

1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice

Nr. recomandări formulate

Gradul de implementare a recomandărilor formulate

Structuri de audit consolidate

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

 

Lipsa cooperării din partea autorităților publice

2. Auditarea externă a sistemelor de integritate organizațională la nivelul administrației publice centrale și, ulterior, la nivelul administrației publice locale

Nr. de instituții din administrația publică centrală auditate extern

Nr. de instituții din administrația publică locală audiate extern

 

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

 

Lipsa cooperării din partea autorităților publice

Lipsa de specializare pe teme de integritate a auditorilor externi

Întârzieri în derularea misiunilor de audit extern

3. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente

Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial

Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

 

Întârzieri în elaborarea evaluării

4. Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora

Nr. de aplicații informatice dezvoltate

Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului

Dificultăți tehnice

Utilizarea improprie/ dificilă a aplicațiilor dezvoltate

5. Elaborarea Strategiei Naționale pentru lupta antifraudă 2021-2027, sub coordonarea Departamentului pentru lupta antifraudă

Proiect al Strategiei pus în dezbatere publică

Actul normativ adoptat

 

Întârzieri în elaborarea proiectului de document strategic

Lipsa unui plan de acțiune sau a unui mecanism de monitorizare a strategiei

6. Organizarea de acțiuni de conștientizare și de formare profesională în vederea eficientizării cooperării cu EPPO în cursul investigaţiilor sau al urmăririlor penale desfăşurate, în conformitate cu principiul cooperării loiale

Nr. de acțiuni de conștientizare și formare profesională organizate

Nr. de participanți la sesiunile de formare

Feedback din partea persoanelor instruite

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

Lipsa interesului personalului

Obiectiv general 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE

Obiectiv specific 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate

 

Indicatori de performanță

Riscuri

1. Consolidarea mecanismului de prioritizare a alocărilor bugetare şi evaluare a oportunităţii deciziilor MS şi CNAS privind utilizarea fondurilor publice conform unor metodologii specific;

 

Mecanism de prioritizare a investiţiilor consolidat

 

Personal angajat şi mecanism consolidat

 

Act normativ publicat pentru obligativitatea completării registrelor naţionale

 

Registre de boli funcţionale la nivel naţional

 

Mecanism pentru monitorizarea aplicării ghidurilor clinice funcţional

Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare

 

Control ineficient asupra modului de introducere și validare a datelor în registre / Proces defectuos de asigurare a calității datelor introduse

 

Implementarea defectuoasă a soluţiilor software la nivel naţional sau local

2. Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achiziţiile din sănătate (pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice);

Act normativ publicat care stabilește obligativitatea încărcării de informații privind contractele de achiziţie şi actele adiţionale pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice.

 

Nr. și tipuri de seturi de date publicate pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice.

Toate transferurile de valoare dintre personalul medical și industria farmaceutică publicate prin ANMDM

Lipsa cooperării managerilor instituţiilor în publicarea transparentă a datelor

 

Probleme cu implementarea soluţiei software

 

Implementarea defectuoasă a soluţiilor software la nivel naţional sau local

3. Suplimentarea şi consolidarea structurilor de control și integritate ale MS şi CNAS;

Act normativ modificat pentru a permite ministrului sănătăţii să dispună efectuarea controlului pentru activităţile finanţate de la MS, la unităţile sanitare care nu sunt în subordinea MS, fără a fi nevoie de acordul autorităţilor locale/ unităţilor sanitare private

Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al MS şi CNAS

Nr. de parteneriate realizate cu instituții naționale şi internaționale specializate în prevenirea fraudelor și corupției în sănătate (ex. ‎EHFCN)

Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare

 

 

4. Instituirea la nivelul MS şi CNAS a unui mecanism comun de monitorizare şi control al furnizorilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate

Ordin al ministrului sănătății și al președintelui CNAS pentru definirea metodologiei de monitorizare și control în cadrul acțiunilor de control comune pentru furnizorii din sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

Personal adiţional angajat în cadrul MS

 

Nr.ul de alerte generate de mecanismul de monitorizare care au dus la realizarea de controale

 

Nr.ul de controale realizate

 

Soluţie software dezvoltată şi funcţională

Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare

 

Neadoptarea actului normativ

 

Implementarea defectuoasă a soluţiilor software la nivel naţional sau local

5. Consolidarea mecanismului de trasabilitate a medicamentelor pe piața românească

Convenţia Medicrime ratificată

 

 

Neadoptarea actului normativ de ratificare

Actul normativ adoptat nu asigură conformitatea cu prevederile Convenției Medicrime

6. Introducerea în contractul de management al spitalelor publice a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile şi conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management;

Introducerea unui contract standard de management   al apitalelor publice în care să se regăsească indicatorii de  evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile şi conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management ;

Actualizarea contractelor de management încheiate anterior

Număr şi tip de măsuri dispuse în gestionarea eşecului de management

Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare

 

Neaprobarea formei standard a contractului de management în care să se regăsească indicatorii de  evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile şi conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management

7. Optimizarea implementării Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților şi instituțiilor publice centrale, în cadrul sistemului de sănătate publică

Număr şi tip de măsuri luate în vederea optimizării implementării

Număr de riscuri identificate

Număr şi tipul de măsuri de intervenţie

Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare

8. Desfăşurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparenţa, etica şi integritatea, dedicate personalului din instituţiile din sistemul de sănătate publică

Număr şi tip de activităţi organizate

Feed-back al grupului ţintă

Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare

Lipsa de interes din partea grupului ţintă

 

Obiectiv specific nr. 4.2. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul național de educație

 

Indicatori de performanță

Riscuri

1. Abordarea în cadrul disciplinelor ce vizează dezvoltarea şi diversificarea competențelor sociale şi civice în cadrul învățământului preuniversitar a tematicilor referitoare la prevenirea victimizării şi discriminării, gestionarea agresivității, prevenirea corupției, statul de drept

 

Nr. de cadre didactice formate pentru predarea tematicilor referitoare la prevenirea victimizării şi discriminării, gestionarea agresivității, prevenirea corupției

Nr. şi tipul de teme/ exerciții cuprinse în curriculum-ul disciplinei ce vizează dezvoltarea şi diversificarea competențelor sociale şi civice în cadrul învățământului preuniversitar

Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare

 

Lipsa specializării cadrelor didactice pentru predarea tematicilor avute în vedere

 

Predarea de o manieră formală a tematicilor

 

Lipsa de interes a elevilor

2.  Aprobarea unui ghid pentru elaborarea codului de etică, adaptat nevoilor specifice, la nivelul unităților de învățământ preuniversitar

Ghid elaborat, aprobat şi diseminat

 

Neutilizarea ghidului pentru elaborarea codului de etică

3. Consolidarea publicării standardizate a informațiilor privind veniturile, cheltuielile, achizițiile publice, sponsorizările, precum și activitatea academică de la nivelul unităților sistemului de învățământ de stat/ instituțiilor de învățământ (publicare centralizată/agregată)

 

Raport anual privind activitatea de cercetare, academică și financiară întocmit şi publicat

Profilul google academic al fiecărui cadru didactic

Nr. declarații de avere și de interese publicate de persoanele cu funcții de conducere și control din cadrul unităților sistemului de învățământ de stat

Cuantumurile veniturilor și cheltuielilor publicate

Nr. execuții bugetare publicate

Nr. contracte publice publicate

Bunuri și servicii achiziționate

Suma anuală a sponsorizărilor primite publicată

Opacitatea instituțiilor de învățământ

 

 

 

Lipsa profilului google academic

 

 

 

Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare

 

4. Extinderea protocolului privind educația juridică în școli inclusiv pentru mediul universitar

 

Semnarea protocolului extins;

Nr. şi tip de activităţi desfăşurate în baza protocolului

 

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

Lipsa organizării de activități în baza protocolului

Lipsa de interes pentru organizarea de activități

5. Consolidarea mecanismelor de autorizare / acreditare / certificare a furnizorilor de cursuri anticorupție din perspectiva calității serviciilor, inclusiv prin instituirea unui mecanism de evaluare continuă a calității serviciilor și dezvoltarea unui mecanism de selecție aleatorie a evaluatorilor ANC prezenți la examenele de certificare în urma derulării cursurilor cu respectarea obligațiilor de evitare a conflictelor de interese și pantouflage-ul între aceștia și furnizorii de formare;

Stabilire criterii clare de acreditare;

Asigurarea transparenţei procedurii de acreditare;

 

Mecanism de evaluare continuă a calității serviciilor instituit

Sistem de selecție aleatorie dezvoltat

 

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

6. Reglementarea la nivelul legislației primare a situațiilor care pot genera conflicte de interese sau incompatibilități în rândul personalului didactic, precum practicile de tipul meditațiilor acordate de către personalul didactic elevilor de la propriile clase, participarea la after-school-urile deținute de către personalul didactic a elevilor de la propriile clase, elaborarea subiectelor de examinare de către personalul didactic pentru elevii de la propriile clase

Identificarea situaţiilor care pot genera conflicte de interese sau incompatibilități

Act normatriv revizuit/ completat/ adoptat care să stipuleze interdicții clare, vizând practicile de tipul meditațiilor acordate de către personalul didactic elevilor de la propriile clase, participarea la after-school-urile deținute de către personalul didactic  a elevilor de la propriile clase, elaborarea subiectelor de examinare de către personalul didactic pentru proprii elevi

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

Întârzieri în adoptarea de acte normative

 

7. Creșterea obiectivității prin identificarea de soluții IT în vederea desemnării componenței formatelor de evaluare din cadrul sistemului de învățământ (precum ARACIS, ARACIP, CNPEE);

Soluţii IT funcţionale

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

8. Asigurarea corectitudinii evaluărilor cadrelor didactice în conformitate cu obiectivele programelor de studii și cu normele de integritate prin stabilirea unei proceduri standard de selecție aleatorie a membrilor comisiilor de evaluare a acestora;

Procedură standard de selecție aleatorie a membrilor comisiilor de evaluare a cadrelor didactice elaborată

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

9. Organizarea de cursuri de etică și integritate, cu accent pe cele destinate cadrelor didactice din învățământul superior care predau cursuri de etică şi integritate, și punerea accentului pe aspecte de etică în cursurile de metodologie a cercetării în cadrul învățământului universitar;

Nr. de cursuri organizate

Feed-back al grupului ţintă

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

Lipsa de interes pentru organizarea cursurilor

10. Utilizarea de softuri anti-plagiat atât pentru evaluările majore (lucrări de licență, disertație, teze de doctorat etc.) din învățământul superior, cât și pentru evaluările curente din cadrul programelor de studii (de exemplu, eseuri);

Reglementarea obligativităţii utilizării de softuri anti-plagiat atât pentru evaluările majore (lucrări de licență, disertație, teze de doctorat etc.) din învățământul superior, cât și pentru evaluările curente din cadrul programelor de studii (de exemplu, eseuri)

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

Lipsa de interes pentru utilizarea acestora

11. Uniformizarea aplicării standardelor de integritate prin exercitarea de către Ministerul Educației a unui rol activ de sprijin / îndrumare metodologică a tuturor responsabililor de implementarea SNA din unitățile subordonate sau aflate în coordonarea sa, inclusiv prin elaborarea de proceduri model

Nr. şi tip de activităţi de sprijin/ îndrumare organizate

Nr. de proceduri model elaborate

Desfăşurarea de activităţi de popularizare a procedurilor model elaborate

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

Lipsa de interes din partea grupului ţintă

12. Transparentizarea şi standardizarea proceselor de luare a deciziilor în domeniul asigurării calității, concomitent cu clarificarea rolurilor instituțiilor publice cu responsabilități în domeniu (de exemplu, MEN – ARACIS), astfel încât deciziile din domeniu să fie predictibile și ușor de urmărit de către beneficiarii lor și de către societate.

Nr. şi tip de măsuri de transparentizare luate

Procese standardizate de luare a deciziilor în domeniul asigurării calității, concomitent cu clarificarea rolurilor instituțiilor publice cu responsabilități în domeniu stabilite şi popularizate

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

Lipsa de interes din partea grupului ţintă

13. Evaluarea impactului și, după caz, revizuirea periodică a instrumentelor de monitorizare, evaluare și sancționare a abaterilor de la etica și integritatea academică

Evaluarea impactului abaterilor de la etica şi integritatea academică cu formularea de recomandări, după caz

După caz, revizuirea instrumentelor de monitorizare, evaluare și sancționare pe baza nevoilor identificate în cadrul evaluării

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

Caracterul formal al demersului

 

Obiectiv specific 4.3. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administraţia publică locală

 

Indicatori de performanță

Riscuri

1. Crearea unui cadru de uniformizare a procedurilor administrative disponibile la nivelul UAT-urilor, reducând astfel gradul de vulnerabilitate

 

Un ghid privind elaborarea procedurilor

Nr. de tematici care au fost avute în vedere pentru elaborarea ghidului

Nr. instituţii care au adoptat/şi-au revizuit procedurile pe baza ghidului

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

2. Digitalizarea procesului de obținere a autorizațiilor (în ceea ce privește cele cinci proceduri administrative descrise în cadrul Studiului privind analiza procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție ) și minimalizarea interacțiunii dintre funcționarul public și cetățean

Dezvoltare platforma online la nivel national pentru procedurile administrative identificate ca fiind cele mai vulnerabile la corupţie

 

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice şi proceduri

 

3. Actualizarea anuală a scorului index al integrității în cadrul administrației publice locale

Indexul integrității în administrația publică locală actualizat şi publicat

 

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

 

Întârzieri în actualizarea scorului index al integrității

4. Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii  și integrității

Nr. şi tip de activităţi desfăşurate

Sustenabilitatea proiectelor/activităţilor realizate

Feed-backul grupului ţintă

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

 

Lipsa de implicare a autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile

5. Stabilirea unor condiții de eligibilitate din perspectiva cadrului de integritate aplicabil pentru APL în vederea accesării fondurilor publice 

Nr. şi tip de condiţii stabilite 

Procedură/măsuri de monitorizare a îndeplinirii condiţiilor 

Act normativ adoptat

Neaplicarea condițiilor de eligibilitate stabilite de actul normativ

Lipsa monitorizării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate

6. Transparentizarea procedurilor de alocare de fonduri prin programele naționale de investiții și eficientizarea mecanismelor de colectare și publicare de date referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin program.

Nr. de informaţii publicate 

Mecanisme de colectare și publicare de date referitoare la implementarea proiectelor funcționale

 

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

 

Neaplicarea actului normative adoptat

Obiectiv specific nr. 4.4. - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniul achiziţiilor publice

 

Indicatori de performanță

Riscuri

1. Analizarea practicii judiciare în materie de achiziții publice, analiză utilă pentru unificarea practicii, inclusiv prin promovarea recursurilor în interesul legii (măsură preluată din SNA 2012-2015)

Nr. de hotărâri definitive contradictorii analizate

 

 Nr. de recursuri în interesul legii promovate

Nealocarea resurselor umane necesare efectuării analizei

 

Lipsa sesizării unei practici neunitare

2. Elaborarea unei hărți naționale de risc, care să aibă drept scop identificarea funcțiilor implicate în achiziții publice care sunt vulnerabile la corupție, a domeniilor în care achizițiile publice sunt mai expuse corupției și a etapelor procedurilor de achiziții publice în care apar indicii de corupție

Nr. de funcții vulnerabile la corupție identificate

 

Nr. de domenii în care achizițiile publice sunt mai expuse corupției

 

 

Lipsa identificării corecte a zonelor expuse corupției

 

Caracterul formal al demersului

 

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

3. Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, cât și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere

Modificarea reglementărilor pentru consolidarea statutului

 

Raportul între nr.ul de intrări / ieșiri din sistem

 

Nr. de sesizări a organelor de urmărire penală cu privire la presupuse tentative de corupere și/sau intimidare

Întârziere în adoptarea unui act normativ în vederea consolidării statutului

 

Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție

 

Lipsa de eficiență a măsurilor de menținere în sistem a personalului specializat în achiziții publice

4. Elaborarea unor ghiduri pentru achiziții publice directe și modele de proceduri pentru procedurile instituționale exceptate de la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Nr. de ghiduri elaborate

 

Nr. de modele de proceduri elaborate

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

 

Neaplicarea ghidurilor elaborate

5. Continuarea reformei controlului ex-ante prin creșterea capacității personalului implicat în această activitate de a identifica acele elemente care pot afecta intensitatea și calitatea competiției în cadrul procedurilor de atribuire verificate

Nr.ul de persoane implicate în realizarea controlului ex-ante care au fost formate profesional

 

 

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

 

Neidenficarea corectă a elementelor care pot afecta intensitatea și calitatea competiției în cadrul procedurilor de atribuire verificate

7. Adăugarea în documentația de achiziții a unor chestionare privind programele de integritate ale ofertanților

Adoptare act normativ pentru a completa documentația de achiziții

Nr. chestionare completate

Nr. riscuri identificate

Întârziere în adoptarea actului normativ 

 

Obiectiv specific nr. 4.5. - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în mediul de afaceri

 

Indicatori de performanță

Riscuri

1. Continuarea demersurilor României de a deveni membru cu drepturi depline al OCDE şi al grupurilor de lucru relevante ale organizaţiei, şi, în special, în Grupul de lucru Anti-mită. Aceasta presupune, de asemenea, aderarea la Convenția privind combaterea mituirii funcționarilor publici străini în tranzacțiile comerciale internaționale, adoptată la Paris, la 21 noiembrie 1997, intrată în vigoare la data de 15 februarie 1999 şi punerea în aplicare a acesteia

Finalizarea implementării proiectului comun cu Secretariatul OCDE

 

Proiecte/activități  de promovare a integrității în afaceri

 

 

 

 

Rezerve ale statelor membre OCDE privind extinderea componenței grupului de lucru

 

Neimplementarea recomandărilor formulate de OCDE

2. Reglementarea introducerii funcției de conformitate în cadrul întreprinderilor publice și crearea unui standard ocupațional adecvat pentru ofițerii de conformitate;

 

Adoptare act normativ pentru reglementarea funcției de conformitate

Standard ocupațional pentru ofițerii de conformitate reglementat

Nr.ul  de întreprinderi publice care au desemnat ofițer de conformitate.

Întârzieri în adoptarea actului normativ

 

Neaplicarea prevederilor noului act normativ

Lipsa de specializare a angajaților cu privire la mediul de conformitate

3. Dezvoltarea unui sistem național de monitorizare a conformității din perspectiva integrității, la nivelul întreprinderilor publice

Sistem monitorizare a conformității funcțional

 

Nr.ul întreprinderilor publice care raportează

Întârzieri în asigurarea funcționalității sistemului de monitorizare a conformității

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

4. Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderilor publice

Nr. planuri de integritate adoptate de către întreprinderile publice

 

 

 

Caracter formal al elaborării planurilor de integritate

 

Adoptarea unor planuri de integritate neadaptate contextul organizațional

 

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

5. Realizarea schimbului de bune practici în implementarea programelor de integritate între mediul privat şi sectorul public

Nr. bune practici identificate

 

Nr. de activităţi comune de formare profesională

 

Gradul de preluare a bunelor practici

Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor din sectorul public şi mediul de afaceri

6. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar, atât prin structuri ale administrației publice centrale, cât şi locale

Bază de date disponibilă în format deschis care să cuprindă lista întreprinderilor la care statul este acționar (prin structuri centrale și locale) cu următorii indicatori:

- date financiare,

- indicatori de performanță,

- scrisoarea de așteptări,

- contractul de mandat,

- subvenții primite.

Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderile la care statul este acționar

7. Elaborarea unui studiu privind incidentele de integritate şi a măsurilor de remediere luate în mediul de afaceri din România

Studiu elaborat și publicat

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

 

Neutilizarea studiului elaborat de către grupul țintă

8. Aplicarea standardelor aferente open contracting data

Nr. seturi de date publicate

 

Instituții și autorități publice care au aplicat standardul OCDS 

Neimplementarea OCSD de către instituțiile publice

 

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

9. Încurajarea operatorilor privați să introducă în contracte clauze anticorupție, care să permită părții care nu se află în culpă să denunțe unilateral contractul în cazul în care cealaltă parte este condamnată definitiv pentru corupție și să utilizeze chestionare de due diligence pentru evaluarea porgramelor de integritate ale partenerilor de afaceri, pe întreg lanțul de aprovizionare și distribuție;

Nr. de campanii de conștientizare organizate

Nr. activități de prezentare de bune practici

Nr. materiale educative diseminate

Nivel scăzut de aplicare a clauzelor anticorupție

Obiectiv specific nr. 4.6. - Creșterea transparenţei publicităţii politice şi a integrităţii finanţării partidelor politice, precum şi a integrităţii alegerilor şi referendumurilor

 

Indicatori de performanță

Riscuri

1. Includerea unei definiții a publicității politice în Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Reglementarea definiţiei publicităţii politice în Legea nr. 334/2006

Nereglementarea / întârzieri în reglementarea definiţiei publicităţii politice

 

2. Creşterea transparenţei informaţiilor privind publicitatea politică online, precum şi persoanele implicate în finanţarea, pregătirea, amplasarea şi distribuţia de publicitate politică, concomitent cu marcarea ca atare a publicităţii politice

Reglementarea în Legea nr. 334/2006 a unor reguli care să asigure creşterea transparenţei informaţiilor privind publicitatea politică online, precum şi persoanele implicate în finanţarea, pregătirea, amplasarea şi distribuţia de publicitate politică

Marcarea ca atare a publicităţii politice

Transmiterea către AEP a informaţiilor privind publicitatea politică online, precum şi persoanele implicate în finanţarea, pregătirea, amplasarea şi distribuţia de publicitate politică

Nereglementarea / întârzieri în reglementarea unor reguli care să asigure creşterea transparenţei informaţiilor menţionate

 

Nemarcarea publicităţii politice

 

Netransmiterea / transmiterea cu întârziere / transmiterea incompletă către AEP a informaţiilor privind publicitatea politică online, precum şi persoanele implicate în finanţarea, pregătirea, amplasarea şi distribuţia de publicitate politică

 

Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare

3. Raportarea şi centralizarea electronică a informaţiilor privind finanţarea activităţii curente a partidelor politice, finanţarea campaniilor electorale şi a campaniilor pentru referendum

Nr.ul de raportări transmise către AEP

Nr.ul de sesizări

Nr.ul de sancţiuni

Nr.ul de raportări centralizate electronic

Netransmiterea / transmiterea cu întârziere / transmiterea incompletă a raportărilor către AEP

Imposibilitatea centralizării electronice a informaţiilor

Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare

4. Asigurarea publicității în formate accesibile a surselor de finanțare a activității partidelor politice, a campaniilor electorale şi a campaniilor pentru referendum, precum și a cheltuielilor aferente

Publicarea în formate accesibile a surselor de finanţare, precum şi a cheltuielilor aferente

Nepublicarea / publicarea în formate neaccesibile a surselor de finanţare, precum şi a cheltuielilor aferente

5. Modificarea criteriilor de acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru activitatea partidelor politice, în vederea extinderii ariei de acordare a acestora şi în cazul partidelor politice care, deşi nu au obţinut mandate în Parlament sau în consiliile judeţene, beneficiază de un grad de reprezentativitate semnificativ

Modificarea Legii nr. 334/2006 cu privire la criteriile de acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru activitatea partidelor politice, în vederea extinderii ariei de acordare a acestora

Modificarea cu întârziere a Legii nr. 334/2006

6. Formarea continuă a persoanelor care pot deveni membri ai birourilor electorale și ai oficiilor electorale, a experților electorali, precum și a operatorilor de calculator, cu privire la aspectele de integritate specifice proceselor electorale şi la diminuarea riscurilor de corupţie, precum şi instituirea unui mecanism de evaluare a performanţelor acestora

Nr. de evenimente de formare continuă

Nr. de participanţi

 

Ghiduri elaborate

 

Instituirea unui mecansim de evaluare a performanţelor acestora

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

7. Reglementarea şi punerea la dispoziția birourilor electorale și a oficiilor electorale a unui instrument informatic de verificare a decăderilor și interdicțiilor privind dreptul de a fi ales și dreptul de a ocupa o funcție publică eligibilă

Reglementarea posibilităţii folosirii unui instrument informatic de verificare a decăderilor şi interdicţiilor privind dreptul de a fi ales şi dreptul de a ocupa o funcţie publică eligibilă  de către birourile electorale şi oficiile electorale

Punerea la dispoziţia birourilor şi oficiilor electorale a instrumentului informatic menţionat

Nereglementarea / reglementarea cu întârziere a posibilităţii folosirii instrumentului informatic

 

Lipsa resurselor bugetare pentru punerea la dispoziţia birourilor şi oficiilor electorale a instrumentului informatic menţionat

8. Adoptarea măsurilor necesare pentru operaţionalizarea Reţelei electorale naţionale reglementate de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

Reglementarea prin Hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente, a atribuţiilor, structurii, organizării şi funcţionării Reţelei electorale naţionale, precum şi a indemnizaţiilor ce revin membrilor acesteia

Neadoptarea Hotărârii de Guvern privind operaţionalizarea Reţelei electorale naţionale

Obiectiv specific nr. 4.7. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea membrilor Parlamentului

 

Indicatori de performanță

Riscuri

1. Îmbunătăţirea transparenţei procesului legislativ:

(i) prin dezvoltarea în continuare a regulilor privind dezbaterile, consultările şi audierile publice, incluzând criterii pentru un Nr. limitat de circumstanţe în care să fie ţinute şedinţe secrete şi asigurarea implementării acestora în practică;

(ii) prin evaluarea practicii existente şi revizuirea în consecinţă a regulilor pentru a asigura publicitatea în timp util a proiectelor legislative, amendamentelor la aceste proiecte, precum şi a agendelor şi rezultatelor şedinţelor comisiilor, şi pentru a asigura termene adecvate pentru depunerea amendamentelor şi

(iii) prin luarea măsurilor corespunzătoare pentru ca procedura de urgenţă să fie aplicată cu titlu de excepţie într-un Nr. limitat de circumstanţe

Regulamente modificate în sensul măsurii

 

 

Neadoptarea / întârzieri în adoptarea modificărilor legislative

 

Nepublicarea / publicarea cu întârziere a proiectelor legislative / amendamentelor / agendelor / rezultatelor şedinţelor comisiilor

2. Asigurarea existenţei unui mecanism de respectare a Codului de conduită atunci când este necesar

Reglementarea unui mecanism de respectare a Codului de conduită prin Hotărârea nr. 77/2017 privind Codul de conduită al deputaţilor şi senatorilor  

Mecanism de respectare a prevederilor codului implementat

Nr. de încălcări ale prevederilor Codului de conduită

Nr. și tip de sancțiuni dispuse

Nemodificarea / întârzieri în modificarea Hotărârii nr. 77/2017 privind Codul de conduită al deputaţilor şi senatorilor   

Neimplementarea mecanismului de respectare a prevederilor Codului de conduită al deputaţilor şi senatorilor

3. Stabilirea unui set robust de reguli cu privire la cadouri, ospitalitate, favoruri şi alte beneficii pentru parlamentari şi asigurarea că un astfel de sistem este înţeles şi aplicat în mod corespunzător

Modificarea Hotărârii nr. 77/2017 privind Codul de conduită al deputaţilor şi senatorilor   

Nr. situații de consiliere cu privire la cadouri/ ospitalități/ favoruri/ alte beneficii

Nemodificarea / întârzieri în modificarea Hotărârii nr. 77/2017 privind Codul de conduită al deputaţilor şi senatorilor  

4. Introducerea de reguli privind modul în care membrii Parlamentului să interacţioneze cu persoane care desfășoară activități de lobby şi alţi terţi care încearcă să influenţeze procesul legislativ

Reglementarea modului în care membrii Parlamentului pot să interacţioneze cu persoane care desfăşoară activităţi de lobby şi cu alţi terţi care încearcă să influențeze procesul legislativ

 

Nr. de întâlniri între membrii Parlamentului și alte persoane care desfăşoară activităţi de lobby sau care încearcă să influențeze procesul legislativ

Nereglementarea  / întârzieri în reglementarea acestor situaţii

5. Analizarea și îmbunătățirea sistemului de imunități al senatorilor în exercițiu, inclusiv al acelora care sunt și actuali sau foști membri ai Guvernului, inclusiv prin reglementarea unor criterii clare și obiective privind deciziile de ridicare a imunității

Regulamentul Senatului modificat

 

 

Nemodificarea Regulamentului Senatului / întârzieri în adoptarea modificărilor legislative

6. Autoritatea parlamentară să înfiinţeze pentru membrii săi (i) un sistem de consiliere prin care parlamentarii să poată solicita sfaturi în materie de integritate şi (ii) să ofere formare specializată şi regulată cu privire la implicaţiile normelor existente şi a celor care vor fi adoptate în materia prezervării integrităţii parlamentarilor, inclusiv viitorul Cod de conduită

Regulamente modificate

 

Nr. ședințe de consiliere

 

Nr. cursuri de formare specializată

Nemodificarea Regulamentelor / întârzieri în adoptarea modificărilor legislative

7. Asigurarea unei cooperări  interinstituţionale corespunzătoare cu privire la raportarea gradului de implementare a recomandărilor formulate de organismele internaţionale în materia luptei împotriva corupţiei

Nr. de răspunsuri transmise de către cele două Camere ale Parlamentului la solicitările privind gradul de implementare a recomandărilor formulate de organismele internaţionale în materia luptei împotriva corupţiei

Netransmiterea / transmiterea cu întârziere / transmiterea incompletă a informaţiilor relevante

Obiectiv specific nr. 4.8. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protecţiei mediului înconjurător

 

Indicatori de performanță

Riscuri

1. Instruirea personalului din cadrul autorităților publice centrale şi locale și a reprezentanților sectorului privat cu privire la aspectele de integritate specifice domeniului mediului înconjurător (inclusiv gestionarea conflictelor de interese în procesul de aplicare a legislației de mediu și de utilizare a resurselor naturale) şi diminuarea riscurilor de corupţie

Nr.ul de sesiuni de formare/informare desfăşurate

Nr.ul de persoane formate

Adaptarea materialelor/informaţiilor diseminate în cadrul sesiunilor de formare/informare specificului activităţii

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

 

Lipsa de interes din partea grupului țintă

 

Caracterul formal al instruirilor

 

2. Identificarea activităților care sunt cele mai vulnerabile la corupţie

 

Realizarea unui studiu care să cuprindă:

•      Criterii avute în vedere în evaluarea activităților cele mai vulnerabile la corupție;

•      Analiza activităților specifice fiecărui domeniu de mediu;

•      Identificarea celor mai vulnerabile activități;

•      Plan de măsuri specifice în vederea prevenirii faptelor de corupție

Grad de implementare al planului de măsuri specifice în vederea prevenirii faptelor de corupție

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

 

Idenficarea eronată a activăților vulnerabile

 

3. Colaborarea cu PÎCCJ, CSM, INM, ME și MAI în vederea dezvoltării unei curricule pt formarea profesională a practicienilor implicaţi în prevenirea şi combaterea criminalităţii de mediu, care să includă aspecte privind prevenirea şi combaterea faptelor de corupţie asociate (Recomandare 8. GENVAL - ar trebui să ofere mai multe oportunități de formare pentru practicienii implicați în depistarea și/sau combaterea infracțiunilor împotriva mediului (de exemplu poliția, autoritățile vamale, procurori și judecători)

Grup de lucru constituit/platforma de colaborare

Curricula dezvoltată

Nr. de sesiuni de formare profesională a practicienilor organizate

Nr. de practicieni care au beneficiat de formare

Feedback din partea acestora cu privire la utilitatea sesiunilor de formare

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

 

Neaplicarea curriculei dezvoltate

 

4. Dezvoltarea/consolidarea parteneriatelor cu organizațiile non-guvernamentale/sectorul privat ce activează în domeniul protecţiei mediului (GENVAL 10.1.2.  2. statele membre sunt încurajate să elaboreze instrumente eficace de cooperare cu ONG-urile pentru îmbunătățirea soluționării plângerilor din domeniul mediului, precum cele stabilite între autoritățile române și Greenpeace; (a se vedea 5.1.5 și 5.5)

Nr. de parteneriate încheiate

Nr. şi tip de activități desfăşurate

Sustenabilitatea rezultatelor

 

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

 

Neimplicarea instituțiilor publice în acest demers

 

Lipsa de interes din partea organizațiilor non-guvernamentale / sectorului privat pentru încheierea unor astdel de parteneriate

 

Neaplicarea efectivă a parteneriatelor

Obiectiv specific nr. 4.9. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protejării patrimoniului cultural

 

Indicatori de performanță

Riscuri

1. Adoptarea unui cadru transparent, bazat pe criterii obiective pentru numirea, organizarea și funcționarea comisiilor de specialitate;

Adoptare act normativ

Nr. de criterii obiective introduse

Nr. de comisii de specialitate a căror componență a fost numită după adoptarea actului normativ

Întârzieri în adoptarea actului normativ

Neaplicarea criteriilor obiective pentru constituirea comisiilor de specialitate

 

2. Identificarea situaţiilor care pot genera conflicte de interese pe parcursul emiterii certificatelor, acordurilor, avizelor, autorizațiilor

Nr. de situații identificate

Nr. de măsuri de remediere luate

Caracterul formal al analizei

Neluarea unor măsuri de remediere

3. Adoptarea unui cod de etică pentru membrii comisiilor de specialitate, precum și reglementarea obligației membrilor comisiilor de specialitate de a depune declarații de interese;

Cod de etică adoptat

Adoptare act normativ care reglementează obligația membrilor comisiilor de specialitate de a depune declarații de interese

Neconsultarea membrilor comisiilor de specialitate pentru elaborarea codului de etică

 

Adoptarea unui cod de etică neadaptat nevoilor

 

Întârzieri în adoptarea actului normativ care reglementează obligația membrilor comisiilor de specialitate de a depune declarații de interese

4. Transparentizarea, simplificarea și informatizarea procesului de emitere a certificatelor, acordurilor, avizelor, autorizațiilor și ordinelor de ministru referitoare la obiective de patrimoniu cultural

Nr. set de informații care sunt publicate

Nr. de etape simplificate

Nr. de etape automatizate

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

5. Întărirea mecanismului de inspecție şi control cu privire la emiterea certificatelor, acordurilor, avizelor, autorizațiilor și ordinelor de ministru referitoare la obiective de patrimoniu cultural;

Nr. de inspecții / controale realizate

Nr. de procese-verbale emise

Nr. de concluzii și / sau recomandări

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

 

Nerespectarea recomandărilor formulate

 

Neorganizarea de inspecții și/sau controale

6. Elaborarea şi implementarea de proceduri operaţionale având conţinut cadru unitar la nivelul serviciilor deconcentrate ale ministerului.

Nr. de proceduri operaționale adoptate

Nr. de servicii deconcertate ale ministerului care aplică procedurile

Întârzieri în elaborarea procedurilor operaționale

 

Caracterul formal al demersului

OBIECTIV GENERAL NR. 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPŢIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

Obiectiv specific nr. 5.1. – Continuarea progreselor înregistrate în investigarea cu imparțialitate și în soluționarea de către instanțe a faptelor de mare corupție și la nivel local

 

Indicatori de performanță

Riscuri

1. Efectuarea de investigaţii profesioniste şi imparţiale în cazurile de competenţa DNA

Evoluţia nr. dosare per procuror şi per secţie/serviciu teritorial

 

Nr. de confirmări acte în instanţă

 

Nr. de infirmări acte în instanţă

Nealocarea resurselor umane şi financiare suficiente

Adoptarea de amendamente legislative care să lipsească de eficienţă cadrul legislativ şi instituţional anticorupţie

2. Alocarea unui sediu nou al DNA și asigurarea resurselor financiare necesare amenajării noului sediu, care să fie adecvat inclusiv din perspectiva structurii de sprijin EPPO și pentru Serviciul Tehnic, care urmează a fi dezvoltat

Sediu identificat

 

Alocarea sediului

 

Resurse financiare alocate

Nealocarea resurselor financiare necesare

 

Sediul nou nu corespunde necesităților DNA

3. Dezvoltarea în continuare a Serviciului Tehnic aferent DNA, inclusiv la nivel teritorial (3 centre zonale, cu personal din cei 90 de ofțieri de poliție prevăzuți), pentru a putea îndeplini sarcinile rezultate din aplicarea metodelor speciale de supraveghere tehnică prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv ca o consecință a Deciziei CCR nr. 51/2016

Dezvoltarea serviciului tehnic aferent DNA, inclusiv la nivel teritorial (3 centre zonale, cu personal din cei 90 de ofțieri de poliție prevăzuți)

 

Nr. posturi alocate

Nealocare resurse umane și financiare necesare

4. Asigurarea resurselor financiare și umane necesare desfășurării activităților de suport al investigațiilor în cauze de corupție la nivel înalt prin alocarea și bugetarea unui Nr. suplimentar de 90 de posturi de ofițeri de poliție judiciară în cadrul DNA

90 de posturi de poliţie judiciară alocate

90 de posturi de poliţie judiciară bugetate

Nealocarea resurselor umane și  financiare necesare

5. Crearea unui Compartiment de analiză a datelor de interes operativ rezultate din dosarele instrumentate de DNA

Crearea compartimentului de analiză a datelor  de interes operativ

 

 

Nealocarea resurselor umane

și financiare necesare

Lipsa personalului specializat pentru realizarea unor astfel de analize

Neidentificarea unor date de interes operativ suficiente pentru realizarea de analize

6. Analiza anuală a datelor rezultate din rechizitoriile întocmite de procurorii DNA și, respectiv, din hotărârile judecătorești definitive pentru identificarea tipologiilor infracționale

Efectuarea și comunicarea către ST SNA a analizei anuale pentru identificarea tipologiilor infracţionale

Nealocarea resurselor umane necesare

Neidentificarea unor tipologii infracționale

7. Intensificarea eforturilor de unificare a practicii judiciare în materie de corupție, inclusiv prin promovarea căilor ordinare de atac și a recursurilor în interesul legii;

 

Nr. hotărâri judecătorești avute în vedere

Nealocarea resurselor umane

 

Neidentificarea unor aspecte de practică judiciară neunitară

 

Nepromovarea recursurilor în interesul legii

8. Monitorizarea dosarelor penale mai vechi de 1 an de la data sesizării de către conducătorii parchetelor și stabilirea măsurilor necesare soluționării acestora

Nr.ul de rapoarte de monitorizare

Nr.ul dosarelor mai vechi de un an

Măsurile dispuse pentru soluţionarea acestora

Neefectuarea monitorizării periodice a dosarelor

 

Caracterul formal al monitorizării

9. Asigurarea sprijinului financiar și de infrastructură pentru Structura de sprijin a procurorilor europeni delegaţi în România (inclusiv a celor trei birouri teritoriale)

Resurse financiare alocate

 

Infrastructura necesară alocată

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

 

10. Utilizarea efectivă a mecanismelor legale şi instituţionale de recuperare a creanţelor provenite din infracţiuni.

Date statistice privind măsurile luate în vederea recuperării creanţelor provenite din infracţiuni

Neaplicarea mecansimelor legale şi instituţionale

11. Creșterea capacității Poliției Române pentru culegerea de informații, investigarea și cercetarea penală a faptelor de corupție conform competențelor, prin specializarea personalului și asigurarea resurselor materiale și financiare necesare

Nr. polițiști specializați

Nr. echipamente specifice achiziționate

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

 

12. Dezvoltarea capacității operaționale a structurilor Poliției Române care desfășoară activități privind protecția martorilor, constatarea infracțiunilor flagrante, folosirea investigatorilor sub acoperire, colaboratorilor ori informatorilor, respectiv care utilizează metode speciale de supraveghere sau cercetare prevăzute de lege, în cazul infracțiunilor de corupție

Nr. de sisteme tehnice achiziționate

 

Nr. de modificări structurale păerate

 

Nr. de posturi încadrate

 

Nr. de polițiști specializați

 

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

 

13. Dotarea tehnică și asigurarea resurselor finanicare și umane necesare cadrului operațional privind preveșirea și combaterea corupției.

Numărul procedurilor de achiziție publică de echipamente tehnice pentru desfășurarea activităților de prevenire și combatere a corupției

 

Valoarea anuală a achizițiilor publice de echipamente tehnice pentru desfășurarea activităților de prevenire și combatere a corupției

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

 

Obiectiv specific nr. 5.2. - Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice

 

Indicatori de performanță

Riscuri

1.  Evaluarea și actualizarea legislației privind cadrul de integritate, pentru a răspunde recomandărilor mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) și mecanismului privind statul de drept (Rule of Law)

Analiză preliminară a contextului legislativ întocmită

 

Propunere de lege ferenda elaborată

 

Consultare publică realizată

Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare

2. Consolidarea ANI prin alocarea resurselor financiare şi umane necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor din Legea pentru transpunerea directivei privind protecţia avertizorilor în interes public

Resurse financiare alocate

Nr.ul de locuri vacante prin care a fost suplimentată schema de personal

Nr.ul de posturi noi ocupate

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

Lipsa interesului potențialilor candidați pentru a ocupa posturile

3. Digitalizarea sistemului de declarare a averilor şi intereselor, în vederea automatizării procesului de completare, depunere şi procesare

Soluții tehnice implementate pentru depunerea declarației electronice în format exclusiv electronic

Nr. de declarații depuse în format electronic

Resurse informatice și logistice insuficiente

Lipsa cunoștințelor personalului în completarea electronică a declarațiilor

4. Organizarea de sesiuni de instruire destinate persoanelor care se află sub incidenţa Legii nr. 176/2010

Nr. de sesiuni organizate

Nr. de persoane instruite

Feedback din partea persoanelor instruite

Nealocarea resurse umane și financiare necesare

Caracterul formal al sesiunilor de instruire

5. Elaborarea unui pachet de tip „induction” adresat demnitarilor și cabinetelor acestora, care să faciliteze integrarea în cadrul administrației publice, inclusiv din perspectiva normelor de integritate aplicabile

Nr. set de documente care sunt incluse în pachetul de tip „induction”


Nr. demnitari cărora le-a fost trimis pachetul

 Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

Lipsa de interes a grupului țintă

 

6. Proiectarea unei platforme digitale de conștientizare și prevenire prin care părțile interesate relevante vor putea clarifica, singure, anumite obligații care vizează cadrul de integritate, pe care acestea trebuie să le respecte.

O platformă digitală de conștientizare și prevenire dezvoltată

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

Lipsa de interes a grupului țintă

 

Obiectiv specific nr.  5.3. – Prevenirea şi combaterea corupţiei, ca facilitator activităţii grupurilor de criminalitate organizată

 

Indicatori de performanță

Riscuri

1. Analiza practicii judiciare în materie de corupţie asociată criminalităţii organizate în vederea identificării tipologiilor relevante

Raport de analiză realizat

Nealocarea resurselor financiare și umane necesare

 

Neidentificarea unor tipologii relevante

2. Eficientizarea regimului de protecție a personalului implicat în activități de prevenire și combatere a corupției, cu accent pe oficialii care desfășoară activități în legătură cu grupurile de criminalitate organizată

Nr. de sesizări privind presupuse tentative de corupere și/sau intimidare

Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție

 

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

3. Consolidarea capacităţii organelor de urmărire penală de a identifica situaţiile în care grupurile de criminalitate organizată beneficiază de sprijin din partea unor oficiali

Nr. cursuri de formare profesională


Nr. bune practici prezentate

 

Nr. oficiali publici alocați pentru identificarea unora stfel de situații

Nr. mecanisme folosite în identificare

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

 

Lipsa de interes a grupului țintă

4. Dezvoltarea unui mecanism care să declanșeze alerte în situația în care sistemele informatice ale agenţiilor de aplicare a legii sunt interogate în vederea obținerii ilegale de informații operative.

Mecanism dezvoltat

 

Nr. alerte declanșate

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

Neutilizarea mecanismului dezvoltat

5. Analiza și, după caz, revizuirea cadrului legislativ de funcționare a DGA în vederea alinierii la exigențele de politică penală generală și pentru adaptarea capacității operaționale la tendința și dinamica fenomenului de corupție.

Analiză realizată

După caz, act normativ adoptat

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

Obiectivul specific 5.4. - Întărirea rolului de coordonare metodologică a Corpului de control al prim-ministrului în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul administrației publice centrale

1. Reglementarea funcției de coordonare metodologică a structurilor cu atribuții de control din cadrul ministerelor și autorităților din administrația publică centrală, cu respectarea independenței operaționale a acestora, în vederea creării unui standard de calitate în control, aplicabil la nivelul întregului aparat guvernamental.

Act normativ adoptat

 

Nr. întâlniri de lucru

 

Nr. instrucțiuni / recomandări formulate

Standard de calitate elaborat

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

 

Interesul scăzut al aparatului guvernamental pentru reglementarea unei funcții de coordonare metodologică

2. Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din administrația publică centrală de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate

Resurse umane suplimentare alocate

 

Nr. controale realizate

 

Nr. recomandări implementate

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

 

Nerealizarea de controale

 

Neaplicarea recomandărilor formulate

3. Organizarea unor sesiuni de pregătire și perfecționare a personalului cu atribuții de control

Nr. de sesiuni

Nr. de persoane instruite

Feedback din partea persoanelor instruite

Rezultatele participanţilor înregistrare la testările de evaluare din cadrul activităților de formare

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

 

Caracterul formal al activităţilor

Calitatea scăzută a sesiunilor de pregătire și perfecționare

4. Dezvoltarea unui mecanism de cooperare între structurile de control administrativ în vederea desfășurării unor acțiuni de control pluridisciplinare.

Mecanism de cooperare dezvoltat

 

Nr. de acțiuni de control pluridisciplinare realizate

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

Neorganizarea unor acțiuni de control pluridisciplinare