Limba Română

Logo-Norway.png


De ce NAS-EVAL?

La data de 10 august 2016, Guvernul României a aprobat Strategia naţională anticorupţie (SNA) pentru perioada 2016 – 2020 prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016, documentul incluzând seturile de indicatori de performanţă a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public.

Strategia, document cu caracter multidisciplinar, s-a adresat tuturor instituţiilor publice reprezentând puterea executivă, legislativă şi judecătorească, autorităţilor publice locale, mediului de afaceri şi societăţii civile, având scopul de a promova integritatea prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ şi instituţional, în vederea prevenirii corupţiei în România. Prin obiectivele generale şi specifice asumate, strategia a promovat transparenţa decizională şi guvernarea deschisă, fiind construită pe trei arii de intervenţie din perspectiva luptei împotriva corupţiei: prevenire, educaţie şi combatere.

Punctul 9.3 din Strategia Naţională Anticorupţie 2016 – 2020 se referă la evaluarea ex-post a impactului strategiei, prin analiza modului de folosire al resurselor, realizarea impactului aşteptat şi eficienţa intervenţiilor, cu sprijinul unor evaluatori externi.

În contextul implementării acestei activităţi, Ministerul Justiţiei a demarat la data de 28 aprilie 2021, prin programul „Justiţie” din cadrul Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, proiectul „Evaluarea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 şi recomandări pentru viitor” (NAS-EVAL).


Date proiect

TITLU

Evaluarea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 şi recomandări pentru viitor” (NAS-EVAL).


CONTRACTUL DE FINANȚARE

Ordinul ministrului justiţiei nr. 2618/C din 28.04.2021 privind finanţarea proiectului „Evaluarea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 şi recomandări pentru viitor” finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021.


PARTENERI
Acordul de parteneriat a fost semnat de Organizaţia pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în data de 07.06.2021.

Organizaţia pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) este un for interguvernamental care are ca obiect de activitate identificarea, diseminarea și evaluarea aplicării politicilor publice optime pentru asigurarea creşterii economice, prosperității şi dezvoltării sustenabile în rândul statelor membre, precum şi la nivel global.


PERIOADA DE IMPLEMENTARE
17 luni


VALOAREA TOTALĂ ELIGIBILĂ
495.000 euro


OBIECTIVE SPECIFICE

Proiectul NAS-EVAL are ca obiectiv evaluarea politicii anticorupţie din România, cele două rezultate urmărite fiind:

- evaluarea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 – 2020;

- îmbunătăţirea capacităţii tehnice a Ministerului Justiţiei de a monitoriza implementarea standardelor anticorupţie.

NAS-EVAL a fost dezvoltat cu scopul de a sprijini Ministerul Justiţiei pentru a avea o imagine de ansamblu cu privire la gradul de implementare al standardelor anticorupţie prevăzute de SNA 2016-2020. Din această perspectivă, cea mai importantă componentă a proiectului o reprezintă realizarea evaluării externe a strategiei, în vederea identificării atât a bunelor practici, cât şi a dificultăţilor întâmpinate, activitate ce va fi implementată în parteneriat cu experţii din cadrul Diviziei Integritate în Sectorul Public din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).    

Cea de-a doua componentă a proiectului vizează crearea unui nou portal SNA care să permită Ministerului Justiţiei să colecteze şi să publice informaţii referitoare la implementarea viitoarei strategii naţionale anticorupţie. Implementarea acestei activităţi se va realiza prin contractarea serviciilor necesare urmare derulării procedurilor de achiziţie publică prevăzute de legislaţia naţională în vigoare.  


REZULTATE

În vederea implementării obiectivului principal - Realizarea evaluării ex-post a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020, în perioada iulie - noiembrie 2021 au fost derulate următoarele activităţi: elaborarea Metodologiei de evaluare a SNA 2016-2020, organizarea consultărilor între experţii OCDE și cei ai platformelor SNA, organizarea a două întâlniri bilaterale suplimentare, la solicitarea partenerilor OCDE şi, în cele din urmă,  transmiterea de către MJ a contribuţiilor aferente solicitărilor experţilor OCDE, referitoare la procesul de elaborare şi implementare al SNA 2016-2020. Urmare procesului de consultări şi documentare, experţii OCDE au elaborat raportul "Evaluarea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie a României 2016-2020"; documentul, disponibil atât în limba română, cât şi în limbă engleză, cuprinde bunele practici identificate, provocările şi probleme întâmpinate în procesul de implementare a SNA 2016-2020 şi, totodată, recomandările experţilor OCDE pentru planificarea şi implementarea viitoarelor politici anticorupţie.

Activitatea privind dezvoltarea noului portal SNA este în curs de implementare.


COMUNICARE

Comunicat de presă 1

Galerie foto


CONTACT

Adresa: Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, București

Email: nas-eval@just.ro


Working together for a green, competitive and inclusive Europe


Logo-MJ.png                                 Logo-OECD.png

                                        

www.eeagrants.ro          http//:norwaygrants.just.ro          www.norwaygrants.org