INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE

Anexa nr. 3


Număr

Măsură preventivă

Sediul materiei

(Enumerarea nu este exhaustivă)

Indicatori de evaluare

1.

Cod etic/deontologic/de conduită

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice 

Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor

 

Hotărârea Parlamentului nr. 77 din 11 octombrie 2017 privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor

Număr de sesizări privind încălcări ale codului

Număr de sesizări soluţionate

Durata medie a procedurilor

Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului

 

Număr de decizii infirmate în instanţă

Gradul de cunoaştere de către angajaţi a codului

 

Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională

 

2.

Declararea averilor

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare

Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere

Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere

Număr de sesizări ale ANI

Număr de decizii ANI privind personalul instituției

Număr de decizii ale ANI puse în aplicare

Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere şi declarațiile de interese

Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor

Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională

3.

Declararea cadourilor

Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției

Număr de cadouri înregistrate în registru

Nr.  de cadouri publicate pe site-ul instituției

Nr. de cadouri păstrate de angajat

Valoarea totală a cadourilor primite

Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor

Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională

4.

Conflicte de interese

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică 

Codul penal

Număr de persoane care au obligaţia depunerii declaraţiei de interese

Număr de persoane care nu au depus în termen declaraţia de interese

Număr de declaraţii de abţinere

Număr de situaţii în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situaţia de potenţial conflict de interese

Număr de sesizări primite de instituţie de la terţe persoane cu privire la existenţa unui conflict de interese

Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese

 

Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind conflictul de interese

 

Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională

Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT

Nr. de avertismente de integritate emise

Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT

5.

Consilier de etică

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Număr de şedinţe de consultare

Număr de angajaţi care au solicitat consiliere

Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind consilierul etic

Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională

6.

Incompatibilităţi

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare

Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate

Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituţie

Număr de sesizări primite de instituţie de la terţe persoane cu privire la existenţa unei incompatibilităţi

Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilităţi indiferent de calea de sesizare

Număr de decizii confirmate de instanță

Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind incompatibilitățile

Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională

7.

Transparenţă în procesul decizional

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Număr de proiecte de acte normative adoptate

Număr de anunţuri publice privind proiectele de acte normative

Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative

Gradul de acceptare şi preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise şi numărul de propuneri efectiv preluate)

Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare

Număr de şedinţe publice organizate la inițiativa instituției

Număr dezbateri publice organizate

Număr de participanţi la şedinţele publice

Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile

Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice

Număr de plângeri în justiţie privind nerespectarea prevederilor legale de către instituţie

Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională

Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției;

Număr de demnitari înscriși în Registrul Unic al Transparenței Intereselor

Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru

Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind transparența

8.

Acces la informaţii de interes public

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro

Număr de solicitări de informaţii de interes public primite

Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal

Număr de reclamaţii administrative

Număr de reclamaţii administrative soluţionate favorabil

Număr de plângeri în instanţă

Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public

Numărul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor legale

Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională

Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind accesul la informații de interes public

9.

Protecţia avertizorului de integritate

Legea privind protecţia avertizorilor în interes public (Legislaţia de transpunere a Directivei 1937)

Număr de raportări

Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora

Număr de situații de represalii la locul de munca

Număr de plângeri depuse in instanță

Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)

Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională

10.

Interdicţii după încheierea angajării în cadrul instituţiilor publice (Pantouflage)

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61]

Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74]

Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)]

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii  [art. 45]

O.U.G. nr. 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului, precum şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia [art. 7 alin (3)].

Număr de încălcări ale regimului legal

Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanţare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)

Număr de sancţiuni aplicate de către instanţe

11.

Funcțiile sensibile

Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice 

Număr funcţii sensibile identificate și inventariate

Număr măsuri de control adecvate şi suficiente pentru administrarea şi gestionarea funcţiilor sensibile

12.

Evaluarea riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale și locale

Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate 

Numărul de riscuri identificate

 

Numărul de masuri de intervenţie 

.

13.

Evaluarea  incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale și locale

Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate 

Numărul de incidente de integritate

Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârşit incidente de integritate

Numărul persoanelor cu funcţii de execuţie care au săvârşit incidente de integritate

Numărul de măsuri de control implementate