Cum vom valorifica rezultatele obținute?

Banner-Campanie-2.jpg

PREVENIRE

Instrumentele de lucru dezvoltate în cadrul proiectului (rapoartele tematice de evaluare, procedurile operaționale etc.) sunt diseminate și după caz, vor fi implementate și la nivelul altor instituții publice de la nivel central, contribuind astfel la creșterea capacității administrative instituționale de a preveni și a reduce corupția.

Studiul de drept comparat contribuie la procesul de transpunere a Directivei europene privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, precum și la îmbunătățirea legislației existente în materie de pantouflage.

Scorul de tip index al integrității instituționale generat va contribui la fundamentarea politicilor anticorupție în sectoarele vulnerabile identificate în cadrul SNA.

De asemenea, rezultatele și concluziile studiului criminologic, ale cercetării sociologice și ale auditului intermediar al SNA vor contribui la fundamentarea viitoarelor politici anticorupție și la formularea unor eventuale propuneri de modificare a SNA.

Totodată, derularea campaniei de informare, axată în principal pe categoriile sociale expuse la riscuri de corupție, are în vedere atât componenta de prevenție, cât și cea de educație în materia anticorupției.


FORMARE

Componenta de e-learning va fi disponibilă on-line pe platforma dedicată a Ministerului Justiției, iar curricula de formare profesională a acesteia va putea fi utilizată de alte instituții publice în sesiunile de instruire.

De asemenea, setul de proceduri operaționale model pentru aplicarea măsurilor preventive la nivelul instituțiilor publice centrale va putea fi reutilizat/multiplicat și diseminat la nivel național atât la autoritățile publice centrale, cât și la structurile deconcentrate a sau aflate în subordonarea/coordonarea acestora.  

Totodată, cursurile de formare urmate de personalul Secretariatului Tehnic al SNA dezvoltă capacitatea acestuia de a derula cercetări care să contribuie la fundamentarea politicii penale naționale în materia anticorupției.


INFORMARE

Rezultatele proiectului vor fi publicate și diseminate atât pe portalul SNA (www.sna.just.ro), cât și pe pagina de internet a Ministerului Justiției, în funcție de gradul de finalizare. Totodată, rezultatele campaniei de informare, materialele elaborate și dezvoltate în cadrul acesteia vor fi diseminate și către alte instituții cu atribuții de prevenire a corupției și prezentate în cadrul sesiunilor de instruire organizate de acestea.

În vederea susținerii rezultatelor proiectului, Ministerul Justiției va asigura suportul necesar  continuării activităților de prevenire a corupției, iar personalul Secretariatului tehnic al SNA va continua derularea activităților specifice consolidării integrității, reducerii vulnerabilităților și a riscurilor de corupție la nivelul administrației publice centrale și nu numai.

De asemenea, în vederea unei optime diseminări și pentru asigurarea transparenței activităților derulate, rezultatele și instrumentele elaborate în cadrul proiectului vor fi accesibile oricărei persoane interesate, prin intermediul portalului SNA (www.sna.just.ro) la secțiunea dedicată acestui proiect, respectiv: SIPOCA 62.