23/2017

June

Strategia Națională Anticorupție – Concluziile reuniunilor platformelor de cooperare București, 24 mai 2017

Ministerul Justiţiei monitorizează cu atenție felul în care sunt implementate măsurile Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 (SNA). Declararea cadourilor, protecția avertizorului în interes public și funcțiile sensibile sunt principalele teme de evaluare pentru anul 2017 cu care au fost de acord membrii celor patru platforme ale SNA din care fac parte reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, ai autorităţilor independente, ai instituţiilor anticorupţie, ai mediului de afaceri și ai societății civile.

Prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției și conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, au condus reuniunile platformelor ce au avut loc în săptămâna care s-a încheiat. În deschidere, aceștia au subliniat faptul că măsurile din Strategia Naţională Anticorupţie sunt obligatoriu de îndeplinit. Aceste măsuri au fost asumate atât la nivel intern, cât și pe plan extern, fiind monitorizate în mod constant de Comisia Europeană, prin intermediul Mecanismului de Cooperare și Verificare.

O parte dintre membrii platformelor SNA au prezentat măsuri importante pe care le-au luat în cadrul propriilor instituţii printre care se numără procedurile concrete prin care este protejat avertizorul în interes public și felul în care vor fi evaluate incidentele de integritate.

Secretariatul tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție asigurat de Ministerul Justiției urmează să formeze echipe de experți, desemnați de membrii platformelor, care vor evalua, pe teren, felul în care sunt adoptate aceste măsuri de consolidare a integrității și reducere a vulnerabilităților la corupţie.

În baza vizitei de evaluare, echipele de experţi întocmesc rapoarte de evaluare şi recomandări care sunt ulterior prezentate instituţiei vizate. Noutatea adusă de SNA 2016-2020 este introducerea unei proceduri de conformitate astfel că, în termen de 12 luni de la publicarea raportului de evaluare pe portalul strategiei, instituția evaluată transmite secretariatului tehnic al SNA un raport privind măsurile concrete adoptate în vederea implementării recomandărilor formulate. Pe baza acestei contribuții, secretariatul tehnic elaborează un addendum care conține recomandările pentru la raportul de evaluare, care de asemenea devine public.

Unul dintre mecanismele cu caracter permanent, care asigură realizarea unei evaluări a progreselor înregistrate, este cel al misiunilor tematice de evaluare la nivelul instituţiilor publice de la nivel central și local. Acest mecanism a fost preluat din SNA 2012-2015, valoarea lui adăugată fiind recunoscută la nivel internațional.

Informaţii de background:

  • Procedura declarării cadourilor este prevăzută de Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei. Conform acesteia, persoanele care au calitatea de demnitar public şi cele care deţin funcţii de demnitate publică, magistraţii şi cei asimilaţi acestora, persoanele cu funcţii de conducere şi de control, funcţionarii publici din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice sau de interes public, precum şi celelalte persoane care au obligaţia să-şi declare averea, potrivit legii, au obligaţia de a declara şi prezenta la conducătorul instituţiei, în termen de 30 de zile de la primire, bunurile pe care le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activităţi de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei.

  • Protecția avertizorilor în interes public este reglementată de Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii. Legea prevede o serie de măsuri privind protecţia persoanelor care au reclamat ori au sesizat încălcări ale legii în cadrul autorităţilor publice, instituţiilor publice şi al altor unităţi, săvârşite de către persoane cu funcţii de conducere sau de execuţie din autorităţile, instituţiile publice şi din alte unităţi bugetare prevăzute în cuprinsul Legii.

  • Funcțiile sensibile sunt reglementate de Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Conform standardului 2 din Ordin (Atribuţii, funcţii, sarcini), conducerea entităţii publice îşi identifică funcţiile sensibile şi funcţiile considerate ca fiind expuse, în mod special, la corupţie, şi stabileşte o politică adecvată de gestionare a personalului care ocupă astfel de funcţii.