Standarde de publicare e informațiilor de interes public

Anexa nr. 4

STANDARD GENERAL

PUBLICARE A INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC

Toate informaţiile la care ne referim sunt cele afişate pe paginile de internet ale autorităţilor/instituţiilor publice, cu solicitarea ca acestea să se găsească în următoarele secțiuni:

A. Despre noi / Despre instituţie

B. Informaţii de interes public / Interes public

C. Contact

Model de structurare a informațiilor de interes public pe o pagină web a unei instituții publice

1. Secțiunea „Despre instituție” / „Despre noi” / „Minister”/ „Prezentare”

1.1. Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

1.2. Conducere

1.2.1. Lista completă a persoanelor cu funcții din conducere

1.2.2. Agenda conducerii

1.3. Organizare

1.3.1. Regulament de organizare și funcționare

1.3.2. Organigrama

1.3.3. Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcționează în subordinea/ coordonarea sau sub autoritatea instituției

1.3.4. Carieră –anunțurile posturilor scoase la concurs

1.4. Programe și strategii

1.5. Rapoarte și studii

1.5.1. Rapoarte

1.5.2. Studii


2. Secțiunea informații de interes public

2.1. Solicitarea informațiilor de interes public această secțiune va cuprinde atât trimiteri la actele normative din domeniu (culink către http://legislație.just.ro): Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare, normele de aplicare (H.G. 123/2002), Legea reutilizării informațiilor din instituțiile publice, precum și:

- Numele și prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001 precum și datele de contact

- Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

- Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative (refuz la solicitare și nerăspuns în termen legal)

- Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție

- Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

2.2. Buletinul informativ al informațiilor de interes public

2.3. Buget

2.3.1. Bugetul din toate sursele de finanțare și bugetul structurilor aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea respectivei instituții

2.3.2. Situația plăților (execuție bugetară)

2.3.3. Situația drepturilor salariale pe funcții și a altor drepturi/beneficii

2.4. Bilanțuri contabile

2.5. Achiziții publice

2.5.1. Programul anual al achizițiilor publice

2.5.2. Centralizatorul achizițiilor publice

2.5.3. Contractele de achiziție publică de peste 5000 de euro;

2.6. Declarații de avere și de interese ale personalului instituției publice

2.7. Modelele de cereri/formulare tipizate

3. Contact

- Datele de contact ale autorității

- Relații cu presa: persoană desemnată, date de contact

- Programul de funcționare al instituției

- Program de audiențe, cu precizarea modului de înscriere pentru audiențe și a datelor de contact pentru înscriere

- Petiții: adresă de e-mail pentru transmiterea electronică a petițiilor

A. Secțiunea „Despre noi” / „Despre Instituţie”/ „Prezentare”

Tipul de informaţie publicată

Temeiul demersului

1. Legislație care reglementează organizarea și funcționarea instituției cu link către fiecare act normativ (disponibil în format electronic) în portalul http://legislatie.just.ro/ .

Prevedere expresă a Legii (Art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 544/2001).

2. Conducere

2.1 Conducerea – lista completă a persoanelor cu funcții din conducere, cu nume și prenume. În cazul demnitarilor (miniștrii, secretari de stat, prefecți, directori ai agențiilor/companiilor de stat), a membrilor și directorilor din cadrul companiilor de stat/regiilor autonome, vor fi publicate CV-urile și fotografiile acestora.

Prevedere expresă a Legii (Art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001).

Aspecte aprobate de Guvernul României prin Memorandumul privind „creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public” din luna martie 2016.

2.2. Agenda conducerii, cu o actualizare periodică și menționarea activităților desfășurate de conducerea instituției.

Aspecte aprobate de Guvernul României prin Memorandumul privind „creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public” din luna martie 2016.

3. Organizare

3.1. Regulamentul de organizare și funcționare cu precizarea atribuțiilor departamentelor.

Prevedere expresă a Legii (Art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 544/2001).

3.2 Organigrama

Prevedere expresă a Legii nr. 544/2001 (Art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 544/2001), cu evidențierea următoarelor aspecte, aprobate de Guvernul României prin Memorandumul privind „creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public” din luna martie 2016;:

· numele persoanelor care ocupă poziții de conducere

· numărul maxim de posturi.

Alături de organigramă va exista un link către Regulamentul de organizare și funcționare, pentru informații complete legate de atribuțiile structurilor componente.

3.3. Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcționează în subordinea/ coordonarea sau sub autoritatea instituției în cauză.

Aspect aprobat de Guvernul României prin Memorandumul privind „creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public” din luna martie 2016.

3.4 Carieră – publicarea anunțurilor posturilor scoase la concurs din cadrul respectivei instituții.

Prevedere expresă a H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

(Art. 39 alin. (2) din H.G. 611/2008)

diag.png


Tipul de informaţie publicată

Temeiul demersului

4. Programe și strategii proprii

Prevedere expresă a Legii - (Art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 544/2001).

5. Rapoarte și studii (rapoarte de activitate și alte rapoarte cerute de lege)

Prevedere expresă a Legii (Art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001).

Cadrul orientativ pentru raportul de activitate este prevăzut în anexele Hotărârii de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice ale Legii nr. 544/2001.

B. Secțiunea „Informații de interes public” / „Interes public”

Tipul de informaţie publicată

Temeiul demersului

1. Solicitare informații de interes public

1.1. Nume și prenume ale funcționarilor publici responsabili pentru accesul la informații de interes public precum și datele lor de contact (adresă de e-mail, telefon).

(Art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001)

1.2 . Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție, conform legii.

Prevedere expresă a legii (Art. 5 alin. (1) lit. g) și h) din Legea nr. 544/2001).

1.3 Model de cerere tip/ formular - solicitare de acces la informații în baza Legii nr. 544/2001.

Modelul de cerere tip este prevăzut în anexele Hotărârii de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001.

1.4 . Modalitatea de contestare a deciziei și modele de formulare în acest sens, conform anexelor normelor de aplicare.

Mențiune expresă a legii (Art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 544/2001)

Modelele de reclamație administrativă se regăsesc în Anexele din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001.

1.5 Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

Prevedere expresă a legii (Art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001)

2. Buletinul informativ al informațiilor de interes public.

Prevedere expresă a legii (Art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001)

Buletinul va cuprinde trimiteri (link-uri) către informațiile publicate deja în diverse secțiuni, reprezentând o situație centralizată a acestora, în sensul creșterii accesibilității informațiilor.

3. Buget

3.1. Bugetul ce cuprinde toate sursele financiare ale instituției, pe ani, în format deschis precum și rectificările bugetare ale instituției.

Prevedere expresă a legii

(Art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 544/2001)

3.2. Execuția bugetară situația plăților în format deschis (actualizate cu o frecvență lunară).

Aspect aprobat de Guvernul României prin Memorandumul privind „creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public” din luna martie 2016.

Plățile vor fi publicate lunar, începând cu 2015 și conținând cel puțin următoarele elemente (numele furnizorului, data plății, suma achitată, natura cheltuielii, explicații), din care aferente fondurilor nerambursabile.

3.3 Situația drepturilor salariale și a altor drepturi prevăzute de acte normative cu un caracter special, ale angajaților din aparatul public.

Aspect aprobat de Guvernul României prin Memorandumul privind „creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public” din luna martie 2016.

Pagina de internet va informa care sunt drepturile de natură salarială stabilite potrivit legii, pe categorii de funcții pentru personalul din respectiva instituție, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative cu un caracter special (sporuri, indemnizații din proiecte).

În aceeași secțiune vor fi menționate beneficii ale instituției precum: parcul auto al instituției, locuințe de serviciu, costuri de protocol, cu indicarea pentru fiecare informație a cadrului legal (act normativ și articolul) care conferă aceste drepturi, conform modelului de mai jos. Acest model reprezintă un standard minimal de detaliere a informațiilor.

În cazul Consiliilor de Administrație ale companiilor de stat/întreprinderilor cu capital de stat, se va publica totalul indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație și componența acestuia, precum și execuțiile contabile semestriale.

Model de raportare situație drepturi salariale

Nr. Funcție Drepturi salariale (minim-maxim) Alte drepturi/beneficii

1. Ministru .............. ...........

2. Secretar de stat .............. ...........

3. Consilier juridic .............. ...........

Tipul de informaţie publicată

Temeiul demersului

4. Bilanțurile contabile semestriale.

Prevedere expresă a Legii

(Art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 544/2001)


5. Achiziții publice

5.1 Programul anual de achiziții publice

Conform art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 544/2001 coroborat cu art. 2 alin. (3) lit. e) din H.G. nr. 395/2016, fiecare autoritate publică trebuie să publice pe pagina proprie programul anual de achiziții și anexa acestuia.

5.2 Centralizatorul achizițiilor publice cu evidențierea execuției contractelor, în format deschis,pentru contractele cu o valoare totală mai mare de 5.000 euro, cu o actualizare trimestrială.

Aspect aprobat de Guvernul României prin Memorandumul privind „creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public” din luna martie 2016;

5.3 Contractele de achiziţii publice cu o valoarea totală mai mare de 5.000 EUR, inclusiv anexe acestora.

Conform art. 11 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, fiecare instituţie are obligaţia să pună la dispoziţie celor interesaţi copii ale contractelor de achiziţii. Se vor afișa contractele de achiziție publică, derulate şi/sau executate de autoritatea contractantă, cu o valoare mai mare de 5000 de EUR. Fiecare Autoritate Contractantă căreia i se aplică Memorandumul va publica contractele de achiziție publică, cu respectarea prevederilor H.G. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice și cu aplicarea art. 217 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Autoritățile Contractante au obligația de a asigura protejarea acelor informații pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidențiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informații ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. În cazul clauzelor de confidențialitate, nepublicarea pe site-ul autorității contractante va fi motivată.

Centralizatorul achizițiilor publice – situația executării contractelor de achiziţii publice va fi actualizată trimestrială.

Titlu contract

Nr. contract și data atribuirii

Obiect contract

Procedura aplicată

Număr ofertanți

Furnizor / Prestator / Executant

Parteneri

(asociați/

subcontractanți

/terți/susținători)

Valoarea prevăzută în contract (RON)

Sursa finanțării

Data de început

Data de finalizare prevăzută în contract

Modificare a cuantumului prețului prin act adițional / și data acestuia.

Executarea contractului

Preț final

Status

(finalizat / în execuție)

Valoare plătită (cu TVA)

Data

efectuării plăţii

.....

15.000

01.01.2016

25.000

10.000

01.02.2016

Fiecare Autoritate Contractantă căreia i se aplică Memorandumul va atașa contractele de achiziție publică, conform H.G. 901/2015.

Tipul de informaţie publicată

Temeiul demersului

6. Declarații de avere și declarații de interese ale personalului instituției publice – demnitari, funcționari publici, personal contractual

Prevedere expresă a legii (Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative)

7. Cereri / formulare tipizate pe care autoritățile administrației publice le solicită a fi completate de către cetățeni. Fiecare formular va indica timpul mediu estimativ pentru completare de către persoana interesată.

Ex:

Formular X - timp de completare 3 minute

Formular Y - timp de completare 7 minute

Cerere a societății civile asumată de Cancelaria Primului-Ministru, în contextul eforturilor de simplificare a procedurilor din administrația publică.


C. Secțiunea „Contact”

Contact

1. Datele de contact ale autorității: denumire, sediu, numere de telefon/fax, adrese e-mail, adresă pagină de internet. (Art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 544/2001).

2. Programul de funcționare al instituției. (Art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 544/2001).

3. Audiențe: Program de audiențe (Art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 544/2001), cu precizarea modului de înscriere pentru audiențe și a datelor de contact pentru înscriere.

4. Petiții: adresă de e-mail pentru transmiterea petițiilor (art. 6 alin. (1) O.G. nr. 27/2002 privind organizarea unui compartiment distinct pentru relaţii cu publicul, încadrat cu personalul necesar, care va avea pregătirea corespunzătoare şi care va primi, va înregistra şi se va îngriji derezolvarea petiţiilor) și formular electronic pentru petiții – model alăturat.

5. Nume și prenume ale funcționarilor publici responsabili pentru accesul la informații de interes public precum și datele lor de contact (adresă de e-mail, telefon). (Art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001)

Anexa 5

STANDARD

PUBLICARE A INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC PRIVIND INTREPRINDERILE PUBLICE

În completarea standardului de afișare a informațiilor de interes public (anexa 4 la SNA), întreprinderile publice vor lua măsurile necesare pentru publicarea pe propriul web site a următoarelor date și informații:

1. Componența Consiliului de Administrare (CA) si a directorilor, inclusiv:

a. numele fiecărui membru al CA/ directorilor;

b. CV-ul fiecărui membru al CA si a directorilor;

c. precizarea datei de la care sunt membri ai CA/ directori;

d. afilierea politică a fiecărui membru/ director;

e. declaraţiile de avere şi de interese ale fiecărui membru al CA/ director de pe întreaga durată a mandatului;

f. remuneraţia fiecărui membru al CA / director(inclusiv cu sporuri, bonusuri sau alte beneficii);

g. statutul lor (interimari sau finali).

2. Procedura prin care s-a făcut selecţia membrilor Consiliului de Administrare şi a Directorului General, precum şi revocările din funcţiile respective în ultimii 3 ani şi motivele revocărilor;

3. Scrisoarea de așteptări;

4. Contractul de mandat;

5. Publicarea bugetului pentru investiţii în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari;

6. Publicarea cheltuielilor totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, training-uri sau formare profesională, decontări şi alte beneficii);

7. Publicarea datoriilor companiei către bugetul de stat, către instituţii de creditare şi către parteneri comerciali, cu menţiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanţe de plată;

8. Valoarea subvenţiei operaţionale primite de la bugetul de stat;

9. Detalierea serviciilor sau bunurilor produse de întreprindere in interes public;

10. Menționarea obiectivului de politica publica a întreprinderii;

11. Detalierea situațiilor de risc/ analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii;

12. Declarația de aderare la SNA 2016 – 2020, planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea) și mecanismul de sesizare al incidentelor de integritate;

13. Publicarea raportului de audit extern;

14. Publicarea raportului anual agregat pe pagina web a întreprinderii.