Seturile de indicatori de performanță


Anexa nr. 2

Seturile de indicatori deperformanță, riscurile asociate obiectivelor
și măsurilor din strategie șisursele de verificare


 

Obiectiv general 1 – Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local

 

 

Indicatori de performanță[1]

Riscuri

Surse de verificare

 

Obiectiv specific 1.1 Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale

 

1.1.1

Concept site/portal în format beta

Întârzieri în dezvoltarea conceptului

 

www.ruti.gov.ro

1.1.2

Site/portal funcțional

 

Nr. utilizatori voluntari

 

Act normativ adoptat

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării site-ului

 

Acces limitat la internet

 

Procedura de înregistrare greoaie

www.ruti.gov.ro

1.1.3

Act normativ adoptat

 

Mecanisme elaborate

 

Nr. şi tipul de informaţii de interes public publicate din proprie iniţiativă

 

Rata de răspuns la solicitări de informaţii

 

Sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor de transparenţă decizională şi de asigurare a accesului la informaţii de interes public

 

Rata de contestare în instanţă a actelor administrative adoptate

 

Nr. de răspunsuri argumentate privind (ne)integrarea sugestiilor primite în cadrul procedurii de transparență decizională

 

Analiză anuală cu privire la incidența în practică a excepţiilor la Legea nr. 544/2001 publicată

Întârzieri în adoptarea actului normativ

 

Întârzieri în elaborarea mecanismelor

Monitorul Oficial

 

Site MCPDC

 

Raport evaluare a cadrului legislativ şi instituţional  privind accesul la informații de interes public și transparență decizională (parte a sistemului de monitorizare SNA)

 

Rapoarte de activitate publicate anual

1.1.4

Nr. de persoane care asigură implementarea Legilor nr. 544/2001 și 52/2003

 

Nr. activități  de schimb de bune practici și asistență

 

Nr. cursuri de formare

 

Nr. participanți

Nealocarea resurselor umane și financiare

Site-uri oficiale

 

Statistica furnizată în procesul de autoevaluare

1.1.5

Nr. instituții care respectă prevederile memorandumului

 

Site nefuncțional

 

Nealocarea resurselor umane și financiare

Site-uri oficiale

 

Raport MCPDC

1.1.6

Consultări publice

 

Baza de Date a Persoanelor Interesate de Consultare

Nerespectarea termenelor privind transparența decizională

Site-uri oficiale

 

Raport MCPDC

1.1.7

Platformă dezvoltată

Nealocarea resurselor umane și financiare

 

Acces limitat la internet

transparenta.gov.ro

1.1.8

Platformă dezvoltată

 

Consultări publice

Nealocarea resurselor umane și financiare

 

Acces limitat la internet

consultare.gov.ro

1.1.9

Bază de date unică a persoanelor juridice cu statut de utilitate publică dezvoltată pe următorii indicatori:

-        denumire,

-        baga legală,

-        anul dobândirii statutului,

-        respectarea obligațiilor de a comunica autorităţii administrative competente orice modificări ale actului constitutiv şi ale statutului, precum şi rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale,

-        obligaţia de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial.

Neidentificarea tuturor persoanelor juridice cu statut de utilitate publică

Site MCPDC

 

 

1.1.10

Nr. autorități publice locale care publică informații în format deschis

 

Nr. seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro

Nealocarea resurselor umane și financiare

 

Lipsă interesului din partea autorităților publice locale

Data.gov.ro

 

Obiectiv specific 1.2 Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice

 

1.2.1

Nr. proceduri revizuite

 

Nr. proceduri publicate în format deschis

 

Nr. fonduri speciale la care au fost extinse regulile de transparență

Transferurile din Fondul de rezervă și PNDL, incluzând atât fondurile aprobate, cât și sumele cheltuite, publicate într-un format centralizat

 

Evaluările cererilor transmise de către UAT-uri către MDRAP și a solicitărilor de rambursare publicate

 

Ordinele de miniștri, listele de contracte și de contractori publicate

 

Decizii de alocare a resurselor publice din fondurile de rezervă motivate 

 

Stadiul execuției fizice, raportat la cheltuieli, publicat

 

Codul SIRUTA introdus în datele publicate, pentru a exista o raportare unitară la unitățile administrativ teritoriale

 

Numărul dezbaterilor publice organizate

Lipsa voinței politice

 

Alocări aleatorii și nemotivate

 

Nepublicarea ordinelor de miniștri

data.gov.ro

 

Dezbateri publice

 

Site-uri autorități locale

Site MDRAP

1.2.2

Veniturile și cheltuielile fiecărei instituții publice, publicate detaliat

 

Veniturile și cheltuielile fiecărei instituții publice, publicate detaliat, în format deschis din 2018

 

Interfață intuitivă, accesibilă de pe calculator sau dispozitiv mobil realizată

Numărul și structura     instituțiilor publice publicate

 

Rapoarte agregate publicate

Bugetul aprobat al instituției publice publicate

 

Informații privind gradul de angajare a bugetului aprobat  publicate

Rapoarte financiar-contabile publicate

 

Toate bugetele componente ale Bugetului General Consolidat (proiect, aprobat, rectificare, execuție) publicate în format deschis

 

Anexe detaliate și publicate în format deschis, pentru fiecare dintre bugete, pe baza clasificațiilor bugetare, așa cum sunt acestea stabilite prin legislația finanțelor publice

Lipsa capacității de a publica toate bugetele individuale

 

Nealocarea resurselor umane și financiare pentru funcționarea corespunzătoare a platformei

Platforma transparența bugetară

 

Raport anual SNA

1.2.3

Nr. bunuri reutilizate social

 

Nr. bunuri reutilizate public

 

Categorii de bunurile imobile transmise cu titlu gratuit în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale

 

Categorii de bunurile imobile date în folosinţă gratuită asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi Academiei Române şi academiilor de ramură

 

Sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile și alocate conform art. 37 din Legea nr. 318/2015

Nealocarea resurselor umane și financiare

pentru operaționalizarea ANABI

Raport anual de activitate

1.2.4

Nr. seturi de date publicate

 

Instituții din domeniile infrastructură, energie, sănătate în care s-a pilotat standardul OCDS 

Neimplementarea OCSD în SICAP

Dificultăți în selectarea instituțiilor pilot

SICAP

 

data.gov.ro

1.2.5

Nr. seturi de date publicate în format deschis cu privire la achizițiile publice finanțate din fonduri naționale

 

Nr. seturi de date publicate în format deschis cu privire la achizițiile publice finanțate din fonduri europene

Neadaptarea platformei PREVENT pentru a genera date deschise

data.gov.ro

 

www.integritate.eu

1.2.6

Nr. seturi de date publicate în format deschis

 

Tipuri seturi de date publicate în format deschis

Lipsa fondurilor pentru extinderea portalului SNA

data.gov.ro

 

Portal SNA

1.2.7

Bază legală elaborată

 

Lista obiectivelor de investiții și fișa fiecărui proiect publicate în format deschis, cu detalierea indicatorilor tehnico-economici (document de aprobare, valoare inițială aprobată, valoare actualizată, execuție până la 31 decembrie anul precedent, respectiv până la trimestrul încheiat, alocare pe anul bugetar în curs)

Lipsa bazei legale

 

Lipsa resurselor financiare necesare soluției tehnice

 

 

Site ANAP

 

SEAP

 

data.gov.ro

1.2.8

Baza de date privind proiectele contractate și rambursările pe proiectele contractate completată, pentru fiecare proiect, cu indicatorii tehnici (indicatori de realizare imediată/ output, indicatori de rezultat, activități, grup țintă, calendar/ grafic de implementare)

 

Bază de date publicată în format deschis care să cuprindă indicatorii financiari (se realizează deja) corelați cu stadiul indicatorilor de realizare imediată și de rezultat pentru Programele Operaționale

Nr. documentații de proiect publicate

 

Lipsa resurselor financiare necesare soluției tehnice

 

Opacitate instituțională

 

 

Site MFE

 

Rapoarte SNA

Obiectiv general 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupţiei ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative

 

Indicatori de performanță

Riscuri

Surse de verificare

 

Obiectiv specific 2.1 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

 

2.1.1

Nr. recomandări formulate

 

Gradul de implementare a recomandărilor formulate

 

Structuri de audit consolidate

Resurse umane insuficiente

 

 

Rapoarte anuale de activitate

 

Rapoarte de audit

2.1.2

Ordin privind standardele de control managerial intern modificat

Întârzieri în adoptarea actului normativ  

Monitorul Oficial

2.1.3

H.G. adoptat

 

Întârzieri în adoptarea actului normativ  

Monitorul Oficial

2.1.4

Nr. analize ex post

 

 

Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate

Portal SNA

 

Rapoarte anuale

2.1.5

Listă publicată

 

Evaluare SCIM publicată

Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate

 

Absența evaluării implementării standardelor SCIM

Portal SNA

 

Site SGG

2.1.6

Un standard de raportare adoptat

Nr. rapoarte anuale care reflectă standardul de raportare

Lipsa interesului conducerii instituției publice

Site-ul instituției

 

Rapoarte anuale

2.1.7

Nr. ținte de management stabilite

 

Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate

Lipsa interesului conducerii instituției publice

Site-ul instituției

 

Obiectiv specific 2.2 Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)

 

2.2.1

Nr. acte normative elaborate/modificate

 

Rolul și mandatul consilierului de etică extins

 

Atribuții diversificate

 

Profesionalizare şi asigurare resurse necesare atingerii scopului activităţilor specifice

 

Reguli privind desemnarea şi desfăşurarea activităţilor specifice modificate, în scopul eficientizării, simplificării şi creşterii gradului de acces la serviciile de consiliere

Întârzieri în adoptarea actului (actelor) normativ(e)

 

Neimplicarea instituțiilor publice interesate și a reprezentanților societății civile  în procesul de elaborare a actului normativ

Monitorul Oficial

 

Dezbateri publice

2.2.2

Nr. acte normative adoptate

 

Nr. ordine/ instrucțiuni/ decizii elaborate

Întârzieri în adoptarea actelor normative

 

Întârzieri în adoptarea legislației terțiare

 

Monitorul Oficial

 

Site-ul instituției

2.2.3

Nr. acte normative adoptate

 

Nr. categorii de personal la care s-a extins interdicția

 

Nr. mecanisme de control reglementate

 

Categorii de sancțiuni reglementate

 

Acces la Registrul General de Evidență a Salariaților asigurat

 

Obligația legală a angajatorului de a stabili, la încetarea raporturilor de serviciu ale angajatului, lista instituțiilor/societăților/ organizațiilor non-guvernamentale care au avut calitatea de solicitant/ beneficiar în activitatea acestuia de evaluare și selecție sau cu privire la care a  desfăşurat activităţi de monitorizare şi control, corespunzător art. 13 din O.U.G nr. 66/2011, respectiv art. 94 alin. 3 din Legea 161/2003

 

Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative

 

Întârzieri în reglementarea mecanismelor de control

 

Monitorul Oficial

 

Obiectiv general 3 – Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare

 

Indicatori de performanță

Riscuri

Surse de verificare

 

Obiectiv specific 3.1 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate

 

3.1.1

Protocol implementat între MS și CNAS pentru stabilirea formatului datelor ce fac obiectul evaluărilor periodice

 

Mecanism de prioritizare a investiţiilor dezvoltat şi funcţional (criterii şi soluţie software)

 

Personal angajat şi mecanism funcţională

 

Act normativ publicat pentru obligativitatea completării registrelor naţionale

 

Registre de boli funcţionale la nivel naţional

 

Mecanism pentru monitorizarea aplicării ghidurilor clinice funcţional

Nealocarea resurselor umane şi financiare

 

Control ineficient asupra modului de introducere și validare a datelor în registre / Proces defectuos de asigurare a calității datelor introduse

 

Implementarea defectuoasă a soluţiilor software la nivel naţional sau local

Site-ul MS.ro

 

Monitorul Oficial

3.1.2

Protocol cu AADR realizat pentru publicarea datelor despre achiziţiile publice din sistemul sanitar

Act normativ publicat pentru obligativitatea completării contractelor de achiziţie şi actelor adiţionale

 

Act normativ publicat pentru obligativitatea completării declaraţiilor de avere şi interese în format electronic

 

Act normativ publicat pentru definirea metodologiei de raportare a indicatorilor de performanţă

 

Contract de management modificat pentru a include obligaţia diseminării publice a inventarului activităţilor de control, inspecţie şi audit

 

Soluţie software implementată pentru managementul listelor de aşteptare naţionale şi la nivel de spital, cu respectarea confidenţialităţii pacienţilor

 

Act normativ publicat pentru obligativitatea utilizării listelor de aşteptare

 

Toate transferurile de valoare dintre personalul medical și industria farmaceutică publicate prin ANMDM

Lipsa cooperării managerilor instituţiilor în publicarea transparentă a datelor

 

Probleme cu implementarea soluţiei software

 

Implementarea defectuoasă a soluţiilor software la nivel naţional sau local

Monitorul Oficial

3.1.3

Studiu de evaluare a impactului şi performanţei sistemului de achiziţii publice realizat

 

Raport de recomandări cu privire la oportunităţile de extindere a sistemului realizat

 

Gradul implementării măsurilor menţionate în raport

Lipsa de fonduri pentru extinderea sistemului

Site-ul MS.ro

3.1.4

Ordin al ministrului sănătății și al președintelui CNAS pentru definirea metodologiei de monitorizare și control în cadrul acțiunilor de  control comune pentru furnizorii din sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

Personal adiţional angajat în cadrul MS

 

Numărul de alerte generate de mecanismul de monitorizare care au dus la realizarea de controale

 

Numărul de controale realizate

 

Soluţie software dezvoltată şi funcţională

Nealocarea resurselor umane şi financiare

 

Eşecul adoptării actului normativ

 

Implementarea defectuoasă a soluţiilor software la nivel naţional sau local

Monitorul Oficial

 

Site-ul MS.ro

3.1.5

Act normativ publicat pentru definirea cadrului de funcţionare a mecanismului de trasabilitate

 

Soluţie software dezvoltată şi funcţională

 

Convenţia Medicrime ratificată

Implementarea defectuoasă a soluţiilor software la nivel naţional sau local

 

 

Eşecul adoptării actului normativ

Monitorul Oficial

3.1.6

Act normativ modificat pentru a permite ministrului sănătăţii să dispună efectuarea controlului la unităţile sanitare care nu sunt în subordinea MS, fără a fi nevoie de acordul autorităţilor locale/ unităţilor sanitare private

 

Regulament de organizare şi funcţionare al MS modificat cu noile atribuţii

 

Personal adiţional angajat în cadrul MS (13 persoane pentru corpul de control, 2 persoane pentru compartimentul de integritate)

 

Număr de parteneriate realizate cu instituții naționale şi internaționale specializate în prevenirea fraudelor și corupției în sănătate (ex. ‎EHFCN)

 

Campanii publice împotriva plăţilor informale realizate

 

Campanii publice pentru promovarea rolului avertizorilor de integritate realizate

Act normativ care definește funcţionarea consiliilor etice modificat şi intrat în vigoare

Nealocarea resurselor umane şi financiare

 

Lipsa impactului campaniilor publice de informare

 

Lipsa cooperării managerilor de spitale în implementarea noilor măsuri de funcţionare a consiliilor etice

Site-ul MS.ro

 

Monitorul Oficial

3.1.7

Ordin ministerial intrat în vigoare

 

Numărul de manageri şi alt personal decizional în cazul cărora au fost declanşate mecanismele de răspundere disciplinară sau administrativă în baza noului act normativ

 

Numărul și tipul sancțiunilor şi măsurilor disciplinare/ administrative aplicate

Nefuncţionarea mecanismelor la nivelul MS

Site-ul MS.ro

 

Monitorul Oficial

3.1.8

Mecanism de susţinere financiară a EMC dezvoltat şi funcţional

 

Act normativ modificat şi intrat în vigoare

Eşecul adoptării actului normativ

 

Nealocarea resurselor umane şi financiare

Site-ul MS.ro

 

Monitorul Oficial

3.1.9

Analiza conflictelor de interese realizată în baza datelor CNAS, MM şi ale spitalelor private

 

Plan de prevenire şi soluţionare a conflictelor de interese realizat

 

Gradul de implementare a planului de prevenire şi soluţionare a conflictelor de interese

Refuzul spitalelor private de a pune la dispoziţie date cu privire la medicii angajaţi

 

Neimplementarea planului de prevenire şi soluţionare a conflictelor de interese

Site-ul MS.ro

3.1.10

Noul mecanism de colectare feedback dezvoltat şi funcţional

 

Act normativ modificat şi intrat în vigoare

 

Date de feedback colectate de la pacienţi (prin email, telefon sau poştă)

Nealocarea resurselor umane şi financiare

 

Colectarea defectuoasă a datelor ale pacienţilor de contact de către spitale

Site-ul MS.ro

 

Site-ul transparenta.ms.ro

 

Monitorul Oficial

 

Obiectiv specific 3.2 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul național de educație

 

3.2.1

Numărul de sesizări soluţionate în timp util

Nereducerea duratei de soluționare a sesizărilor

Rapoarte periodice de monitorizare

3.2.2

Cod de etică pentru învățământul preuniversitar aprobat

 

Întârzieri în promovarea proiectului de act normativ

Site MENCS

3.2.3

Standard minimal aprobat

 

Măsuri preventive implementate

 

Rata de răspuns la solicitări de informaţii

 

Rata de contestare în instanţă a rezultatelor concursurilor

 

Rata de promovare a concursurilor

 

Nr. de acte normative/ metodologii/ proceduri în dezbatere publică/ aprobate/ implementate

 

Măsuri de securizare a lucrărilor adoptate

 

Măsuri privind controlul încrucișat al lucrărilor aplicate

 

Rotația echipelor de evaluatori realizată

Resurse financiare insuficiente

 

Rata scăzută de promovare a concursurilor

 

Neasigurarea măsurilor de organizare transparentă a concursurilor

Rapoarte de monitorizare a desfășurării concursurilor

 

3.2.4

Nr. de lucrări de doctorat verificate de CNATDCU

 

Beneficii financiare acordate

 

Beneficii financiare recuperate

 

Nr. și tipul de sancțiuni aplicate pentru plagiat

 

Nr. de softuri informatice de verificare și detectare a plagiatelor

Existența unor situații de incompatibilitate a membrilor CNATDCU

 

Necomunicarea  de către MENCS a  deciziilor CNATDCU către instituțiile/ autoritățile publice  

 

Lipsa resurselor umane și financiare necesare

Rapoarte periodice de monitorizare şi evaluare a activității CNATDCU

 

Decizii CNATDCU

Site MENCS

 

3.2.5

Nr. de  cadre didactice formate pentru predarea elementelor de drept, etică și educație civică

 

Nr. de practicieni ai dreptului (judecători, procurori, juriști, avocați, notari publici, reprezentanți ai serviciului de probațiune, grefieri etc.) care au colaborat la furnizarea de  cursuri de educație juridică

 

Nr. de elevi care au participat la cursuri de educație juridică

 

Nr. şi tipul de teme/ exerciții în curriculum-ul disciplinei educație juridică

Programa cursurilor neadaptată profilului participanţilor

 

Indisponibilitatea resurselor umane necesare

 

Lipsa unor mecanisme adecvate de monitorizare

Chestionare de evaluare ale cursurilor

 

Rapoarte de participare

 

Evaluări post participare

 

Rezultate la concursuri și competiții în unități de învățământ preuniversitar/ universități

3.2.6

Trei programe înființate

 

250 de consilierii de etica si integritate formați

Programa cursurilor neadaptată profilului participanţilor

 

Indisponibilitatea resurselor umane necesare

Site-uri universități

3.2.7

Nr. de camere video montate

 

Nr. de sisteme

audio montate

 

Nr. de încălcări ale prevederilor metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor naționale surprinse pe camerele video sau de sistemele audio

Nealocarea resurselor necesare

Adrese către ISJ/ISMB/ unități de învățământ preuniversitar/centre de examinare și evaluare

3.2.8

Nr. de lucrări cărora li s-a modificat nota

 

Analiză privind evoluția mediei diferențelor la notare realizată

Resurse financiare insuficiente

Site-ul MENCS

 

 

3.2.9

Raport anual privind activitatea de cercetare, academică și financiară întocmit şi publicat

 

Profilul google academic al fiecărui cadru didactic

 

Nr. de declarații de avere și de interese publicate de persoanele cu funcții de conducere și control din cadrul unităților sistemului de învățământ de stat

 

Cuantumurile veniturilor și cheltuielilor publicate

 

Nr. execuții bugetare publicate

 

Nr. contracte publice publicate

 

Bunuri și servicii achiziționate  

 

Suma anuală a sponsorizărilor primite publicată

Opacitatea instituțiilor de învățământ

 

Lipsa profilului google academic

 

Resurse umane și financiare insuficiente

 

 

Site-ul MENCS

 

Site-uri inspectorate școlare

 

Site-uri universități

 

Obiectiv specific 3.3 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea membrilor Parlamentului

 

3.3.1

Regulament modificat

 

Nr. ședințe/ dezbateri/ audieri publice

 

Nr. ședințe/ dezbateri/ audieri secrete

 

Nr. proiecte legislative/ amendamente/ agende publicate

Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative

Site-ul instituției

3.3.2

Cod de conduită adoptat

 

Mecanism de respectare a prevederilor codului implementat

 

Nr. de încălcări ale prevederilor Codului de conduită

 

Nr. și tip de sancțiuni dispuse

Întârzieri în adoptarea codului de conduită

Site-ul instituției

3.3.3

Cod de conduită adoptat

 

Nr. situații de consiliere cu privire la cadouri/ ospitalități/ favoruri/ alte beneficii

Întârzieri în adoptarea codului de conduită

Site-ul instituției

3.3.4

Cod de conduită adoptat

 

Nr. de întâlniri între membrii Parlamentului și alte persoane care încearcă să influențeze procesul legislativ

Întârzieri în adoptarea codului de conduită

Site-ul instituției

3.3.5

Regulament modificat

 

Criterii clare și obiective reglementate

 

Nr. de cereri soluționate pozitiv

 

Nr. de persoane cu privire la care s-au formulat cereri de încuviințare a percheziției/ reținerii/ arestării preventive soluționate pozitiv

 

Nr. de cereri soluționate negativ

 

Nr. de persoane cu privire la care s-au formulat cereri de încuviințare a percheziției/ reținerii/ arestării preventive soluționate negativ

Lipsa voinței politice

 

Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative

Monitorul Oficial

 

Rapoarte MCV

3.3.6

Cod de conduită adoptat

 

Nr. ședințe de consiliere

 

Nr. cursuri de formare specializată

Întârzieri în adoptarea codului de conduită

Site-ul instituției

 

 

3.3.7

Regulamente modificate

 

Durata procedurilor de soluționare a cererilor de ridicare a imunității

Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative

Acte normative adoptate de cele două camere

 

Decizii ale Camerelor

 

Rapoarte MCV, GRECO, ONU

3.3.8

Nr. de evenimente publice

 

Nr. de participanți din partea societății civile

Nr. de bune practici identificate

Nivel scăzut de participare și implicare a membrilor Parlamentului

Informări publice, conferințe de presă

 

Minute ale întâlnirilor

 

Obiectiv specific 3.4 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul judiciar

 

3.4.1

Plan multianual de acțiune pentru promovarea integrității în sistemul judiciar aprobat

 

Nr. de măsuri îndeplinite

 

Bune practici dezvoltate

 

Rapoarte de progres transmise periodic către Secretariatul tehnic

Caracterul formal al documentului

 

Nealocarea resurselor necesare

 

Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților instanțelor și parchetelor

Decizii CSM privind evaluarea implementării și actualizarea planului

 

Rapoarte periodice de progres

3.4.2

Codul deontologic pentru judecători și procurori modificat

 

Aspecte de etică delimitate de cele disciplinare

 

Nr. de ședințe de consiliere

Întârzieri în adoptarea modificărilor Codului deontologic

Hotărâre CSM de modificare a Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor

3.4.3

Nr. și categorii de riscuri de integritate identificate

 

Nr. sesiuni de informare și îndrumare

Nealocarea resurselor necesare

 

 

Rapoarte anuale

3.4.4

Nr. cursuri de formare

Nr. participanți

 

Gradul de implementare al Hotărârii CSM Secția pentru judecători nr. 434/17.05.2016 și a Hotărârii CSM Secția pentru Procurori nr. 364/30.05.2016

 

Adoptarea unei Hotărâri a Plenului CSM privind înființarea instituției consilierului de etică pentru aparatul propriu al CSM, INM, IJ, SNG

 

Nr. consilieri de etică numiți

 

Nr. instanțe și parchete în care funcționează consilieri de etică

 

Nr. sesiuni de consiliere ținute de consilierii de etică

 

Nr. de întâlniri între consilierii de etică

Nealocarea resurselor necesare

 

Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților instanțelor și parchetelor

Rapoarte anuale

 

Obiectiv specific 3.5 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în finanțarea partidelor politice şi a campaniilor electorale

 

3.5.1

Nr. de evenimente

 

Nr. de participanți

 

Concluzii și recomandări formulate

 

Ghiduri elaborate

Lipsa alocării resurselor bugetare corespunzătoare

Rapoarte și informări publice

 

Minute ale întâlnirilor

3.5.2

Nr. de raportări furnizate AEP de fiecare partid politic

 

Nr. de sesizări

 

Nr. de sancțiuni

Lipsa alocării resurselor bugetare corespunzătoare

 

Rapoarte disponibile public

3.5.3

Soft dezvoltat, testat, actualizat

 

Nr. de cazuri constatate

 

Nr. de condamnări

Lipsa alocării resurselor bugetare corespunzătoare

 

Adoptarea cu întârziere de către Parlament, respectiv de către Guvern a modificărilor aduse legislației principale și secundare privind implementarea, la alegerile prezidențiale și europarlamentare, a Sistemului informatic pentru monitorizarea prezenței la vot și prevenirea votului ilegal

Hotărâri judecătorești

3.5.4

Resurse financiare adecvate pentru plata oficialilor electorali

 

Modul de formare dezvoltat

 

Nr. de selecții

 

Standarde de selecție

 

Nr. de instruiri

 

Nr. de ghiduri elaborate

 

Nr. de coduri de conduită elaborate

 

Nr. de sancțiuni aplicate

 

Nr. de procese-verbale privind consemnarea rezultatelor alegerilor întocmite eronat

Resurse umane și bugetare insuficiente

Rapoarte și informări publice

 

Minute ale instruirilor

3.5.5

Rata implementării recomandărilor GRECO

Adoptarea cu întârziere, de către Parlament, respectiv de către Guvern, a modificărilor aduse legislației principale și secundare

Acte normative adoptate

 

Raport de conformitate GRECO

3.5.6

Rata implementării recomandărilor GRECO

Adoptarea cu întârziere, de către Parlament, respectiv de către Guvern, a modificărilor aduse legislației principale și secundare

Acte normative adoptate

 

Raport de conformitate GRECO

3.5.7

Rata implementării recomandărilor GRECO

Adoptarea cu întârziere, de către Parlament, respectiv de către Guvern, a modificărilor aduse legislației principale și secundare

Acte normative adoptate

 

Raport de conformitate GRECO

3.5.8

Rata implementării recomandărilor GRECO

Adoptarea cu întârziere, de către Parlament, respectiv de către Guvern, a modificărilor aduse legislației principale și secundare

Acte normative adoptate

 

Raport de conformitate GRECO

3.5.9

Rata implementării recomandărilor GRECO

Adoptarea cu întârziere, de către Parlament, respectiv de către Guvern, a modificărilor aduse legislației principale și secundare

Acte normative adoptate

 

Raport de conformitate GRECO

3.5.10

Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor realizate în anul precedent publicat

 

Cuantumul datoriilor înregistrate de partidele și formațiunile politice, în anul precedent, publicat

 

Cuantumul împrumuturilor și al rambursărilor acestora, în anul precedent, publicat

 

Cuantumul împrumuturilor transformate în donații, în anul precedent, publicat

Lista sancțiunilor aplicate partidelor și formațiunilor politice (tip sancțiune, cuantum), în anul precedent, publicată

 

Sumele din cererile de rambursare pentru campaniile electorale, publicate

 

Sumele rambursate aferente cheltuielilor electorale, publicate

 

Sumele obținute din subvenții și modul de cheltuire a acestora, în anul precedent, publicate

 

Lista furnizorilor serviciilor şi/sau bunurilor utilizate în campania electorală, publicată

 

Numărul de materiale de propagandă electorală produse şi utilizate, defalcat pe categorii, raportat de competitorii electorali

Lipsa informațiilor din raportările partidelor și formațiunilor politice

 

Transmiterea informațiilor în formate needitabile

 

Resurse umane insuficiente pentru prelucrarea informațiilor în vederea publicării în format deschis

 

 

 

www.roaep.ro

 

www.data.gov.ro

 

Obiectiv specific 3.6 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achiziţiilor publice

 

3.6.1

Grad crescut de îndeplinire a obligaţiilor contractuale de către contractanți, care se reflectă în documentele constatatoare

 

Comunicat emis la finalizarea contractului de achiziție publică (mai ales pentru cele care vizează prestarea de servicii – implicând contracte cu executare succesivă) în care să menționeze că executarea contractului a decurs fără incidente, entitatea ce a câștigat respectivul contract dovedindu-se a fi un bun partener, publicat de autoritățile/ entitățile contractante   

Nepublicarea tuturor documentelor constatatoare sau furnizarea de informaţii incomplete în cadrul acestor documente de către autorităţile/entitățile contractante

SEAP

3.6.2

Certificate constatatoare emise de ONRC ce conțin mențiuni cu privire la operatorii economici condamnați definitiv publicate periodic într-un singur punct de contact

 

Certificate constatatoare publicate conform termenelor legale în SEAP cu privire la îndeplinirea obligațiilor contractuale, aferente contractelor implementate de autoritățile contractante

Administratorul sistemului electronic de achiziţii publice nu primește toate informațiile pentru crearea unei baze de date cu companiile care au condamnări definitive

 

Nepublicarea tuturor documentelor constatatoare sau furnizarea de informaţii incomplete în cadrul acestor documente de către autorităţile/entitățile contractante

SEAP, creare secțiune distinctă, având posibilitate de căutare după criterii de interes, privind interzicerea participării la procedurile de achiziţie publică;

 

SEAP,  dezvoltare  secțiune distinctă, având posibilitate de căutare după criterii de interes privind   documentele constatatoare încărcate de autoritățile/entitățile contractante.

3.6.3

Nr. ghiduri ale solicitantului modificate pentru a include pactele de integritate

 

Nr. contracte încheiate

 

Valoarea contractelor

Lipsa capacității administrative de implementare a pactelor de integritate

 

Lipsa implicării instituțiilor publice în proiectul pilot

Site ANAP

 

Site-urile instituțiilor implicate în proiectul pilot

3.6.4

Număr redus de reveniri ale documentațiilor de atribuire transmise de autoritățile contractante în procesul de verificare ex-ante realizat de ANAP

 

Metodologia de selecție să creeze premisele neincluderii în procesul de verificare a unor documentații de atribuire aferente unor contracte cu potențial ridicat de risc

SEAP, ANAP

3.6.5

Număr de modificări (privind preţ, durată, obiect contract) la nivel de contract

 

Număr redus de contracte în care  prețul final se majorează raportat la valoarea  contractului atribuit

Nepublicarea în SEAP a tuturor actelor adiţionale aferente modificărilor contractuale

SEAP

3.6.6

Nr. de metode/instrumente promovate la nivel de sistem cu privire la instruirea în ceea ce privește bunele practici în domeniu

 

Număr de persoane instruite din cadrul autorităților/ entităților contractante

Lipsa de valorificare a personalului instruit

 

Suprasolicitarea şi creşterea gradului de încărcare a  personalului responsabil cu achiziţiile publice

Informări publicate pe site-ul ANAP

3.6.7

Nr. de hotărâri definitive contradictorii analizate

 

Nr. de recursuri în interesul legii promovate

Lipsa sesizării unei practici neunitare

Recursuri în interesul legii promovate

 

 

3.6.8

Baza de date privind achizițiile publice actualizată trimestrial și completată cu informații financiare și tehnice (minim grafic de implementare)

Absența monitorizării modificărilor contractuale

 

Absența centralizării modificărilor contractuale

data.gov.ro

 

Obiectiv specific 3.7 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri

 

3.7.1

Proiect comun cu Secretariatul OCDE

 

Evaluarea legislației

 

Nr. reuniuni la nivel tehnic

 

Schimb de bune practici

 

Recomandări ale Grupului de Lucru privind Lupta împotriva Corupției în Tranzacțiile Internaționale ale OCDE

 

Proiecte/activități  de promovare a integrității în afaceri

 

Măsuri legislative și instituționale de promovare a integrității în afaceri

 

Rata criminalității în sectorul privat

Rezerve ale statelor membre OCDE privind extinderea componenței grupului de lucru

Rapoarte OCDE

 

Statistica judiciară privind mediul de afaceri

 

Decizii ale Grupului de Lucru privind Lupta împotriva Corupției în Tranzacțiile Internaționale ale OCDE

 

Rapoarte și studii privind corupția în sectorul privat

3.7.2

Nr. de investigaţii deschise prin ordin al Preşedintelui Consiliului Concurenţei  având ca obiect înţelegeri  anticoncurenţiale

 

Nr. de conferinţe/mese rotunde/întâlniri organizate

 

Nr. de investigaţii finalizate prin decizii ale Plenului Consiliului Concurenţei având ca obiect înţelegeri anticoncurenţiale

 

Nr. de plângeri/sesizări/petiţii soluţionate privind înţelegeri anticoncurenţiale

 

Nr. de cazuri soluţionate în temeiul Legii privind combaterea concurenţei neloiale nr. 11/1991, cu modificările şi completările ulterioare

 

Gradul de corelare cu Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020

Personal de specialitate insuficient

Ordine ale Preşedintelui Consiliului Concurenţei 

 

Broşuri/reviste de profil elaborate de Consiliul Concurenţei

 

Decizii ale Plenului/Comisiei Consiliului Concurenţei

 

Raportul anual al Consiliului Concurenţei

3.7.3

Nr. întreprinderi publice care au elaborat planuri de integritate

 

Plan de integritate aprobat și publicat

 

Codul de etica adoptat

 

Sistem de protecție a avertizorilor implementat

Declarații de avere publicate

 

Sistem de management al conflictelor de interese implementat

 

Consilier de etica desemnat

Clauze anticorupție introduse în contractele cu toți furnizorii și partenerii de afaceri ai întreprinderilor publice

 

Politica privind cadourile, donaţiile şi sponsorizările adoptată

 

Audit intern anual de etică şi conformitate

 

Standard ISO 37001 implementat

Caracterul formal al demersului

 

Neimplicarea angajaților în procesul de elaborare

Rapoarte anuale

 

Decizia de aprobare a planului de integritate

 

Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei

3.7.4

Act normativ elaborat

 

Planuri de integritate implementate în întreprinderile publice

 

Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea avut în vedere la elaborarea planurilor de integritate

Nerespectarea de către întreprinderile publice a obligațiilor stabilite prin actul normativ

 

Lipsa planurilor de integritate

Site-uri întreprinderi publice

 

Rapoarte de progres

 

Raport anual SNA

3.7.5

Bune practici identificate

 

Nr. de activităţi comune de formare profesională

 

Gradul de preluare a bunelor practici

Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor din sectorul public şi mediul de afaceri

Rapoarte şi informări publice

 

Minute întâlniri

3.7.6

Nr. de întruniri/acţiuni de cooperare

 

Nr. reuniuni cu reprezentanți ai sistemului judiciar

 

Nr. de proiecte de politici publice sau de acte normative supuse dezbaterii şi consultării

 

Nr. şi tipul de sesizări formulate

 

Nr. şi tipul de soluţii identificate

Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor mediului de afaceri

 

Consultarea cu întârziere a mediului de afaceri

Rapoarte şi informări publice

 

Politici publice sau acte normative cu adoptate

Minute întâlniri

3.7.7

Nr. şi tip de măsuri anti-mită

 

Grad de preluare a măsurilor anti-mită la nivelul mediului de afaceri

 

Nr. şi tip de campanii de promovare a integrităţii în afaceri

Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor mediului de afaceri

Politici şi programe anticorupţie dezvoltate

 

Standarde dezvoltate şi preluate de mediul de afaceri

3.7.8

Nr. reuniuni cu reprezentanții autorităților de reglementare

 

Nr. autorități de reglementare care implementează planuri de integritate

Lipsa interesului autorităților de reglementare de a implementa planuri de integritate

Rapoarte anuale SNA

3.7.9

Bază de date disponibilă în format deschis care să cuprindă lista întreprinderilor la care statul este acționar (prin structuri centrale și locale) cu următorii indicatori:

- date financiare, 

- indicatori de performanță,

- scrisoarea de așteptări,

- contractul de mandat,

- subvenții primite.

Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderile la care statul este acționar

Site-urile instituțiilor publice

 

data.gov.ro

 

Obiectiv specific 3.8 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administraţia publică locală

 

3.8.1

Nr. de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate

 

Tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate

Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate

 

Nr. platforme e-administrare dezvoltate

Nealocarea resurselor umane și bugetare

Rapoarte şi informări publice

 

 

3.8.2

Nr. de proceduri simplificate

Durata procedurii

 

Costurile reduse

 

Nr. de certificate şi autorizaţii emise trimestrial

Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice şi proceduri

Acte normative adoptate

Norme metodologice şi proceduri adoptate

3.8.3

Formulă pentru realizarea indexului integrității pentru administrația publică locală dezvoltată

 

Indexul integrității în administrația publică locală publicat 

 

Autorizaţii de construire publicate

Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate

 

Absența evaluării calității serviciului de către public

 

Opacitatea instituțională

Site-ul instituției

 

3.8.4

Studiu privind gradul de adecvare a structurilor organizatorice de la nivelul UAT-urilor elaborat 

 

Nr. și tipuri de instituții cuprinse în studiu

 

Nr. și tipuri de recomandări

 

Nr. angajați

 

Buget UAT

 

Populația deservită

Lipsa resurselor bugetare

 

Nivel scăzut de implicare a autorităților publice locale

 

 

Site-ul instituției

 

Studiul publicat și diseminat

 

3.8.5

Nr. instituții în care s-a implementat metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție

 

Nr. planuri de remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție adoptate

Nr. recomandări implementate/ instituție

Nivel scăzut de implicare a autorităților publice locale

 

Caracter formal al demersului

 

Site-ul instituției

 

Rapoarte anuale

 

3.8.6

Nr. protocoale de colaborare încheiate

 

Nr. campanii de conștientizare derulate

 

Nr. de dezbateri publice organizate

Nealocarea resurselor umane și bugetare

Site-ul instituției

 

Rapoarte anuale

 

Presa locală

3.8.7

Nr. de proiecte/activități derulate

 

Nr. de întâlniri

 

Nr. şi gradul de implicare al reprezentanţilor societăţii civile în proiectele/ activitățile organizate în parteneriat cu autorităților publice locale

Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale

Rapoarte publice

 

Conferințe de presă

3.8.8

Nr. de rețele dezvoltate

 

Nr. de întâlniri

 

Nr. de participanți

 

Nr. de politici publice anticorupție elaborate/ evaluate

 

Nr. de recomandări/ stadiul implementării

Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale

Rapoarte publice

 

Conferințe de presă 

3.8.9

Nr. coduri de conduită elaborate/ implementate

 

Nr. acte normative elaborate/ modificate

Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale

Rapoarte publice

 

Monitorul Oficial

 

Obiectiv general 4 - Creşterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice

 

 

Indicatori de performanță

Riscuri

Surse de verificare

 

Obiectiv specific 4.1 Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local

 

4.1.1

Program de formare dezvoltat

 

Nr. și teme incluse în programul de formare

 

Fișe de post completate pentru a include obligativitatea urmării cursului online

 

Obiective de învăţare adaptate specificului grupurilor-ţintă: palierul administrativ, palierul politic şi funcţiile asociate acestuia, inclusiv personalul încadrat pe baza încrederii la cabinetul demnitarului

 

Modul dedicat funcţionarilor publici dezvoltat

 

Modul dedicat personalului încadrat în baza unui contract individual de muncă dezvoltat

 

Modul dedicat persoanelor numite sau alese în funcţii de demnitate publică, respectiv personalului încadrat pe baza încrederii la cabinetul demnitarilor, dezvoltat

 

Nr. persoane cu funcții de conducere care au urmat cursurile online

 

Nr. persoane cu funcții de conducere care au obținut punctaj minim

 

Nr. persoane cu funcții de execuție care au urmat cursurile online

 

Nr. persoane cu funcții de execuție care au obținut punctaj minim

Nivel scăzut de pregătire

 

Lipsa resurselor bugetare

 

Refuz de participare din partea angajaților

 

 

 

 

Rapoarte publice

 

Chestionare de evaluare ale cursurilor

 

Rapoarte de participare

 

Evaluări post participare

4.1.2

Nr. de programe sectoriale derulate la nivel central

Nr. de participanți la nivel central

 

Nr. de programe sectoriale derulate la nivel local

 

Nr. de participanți la nivel local

 

Nr. broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminate

 

Resurse financiare insuficiente

Nivel scăzut de participare și implicare

 

Nivel scăzut de pregătire

 

Rapoarte publice

 

Rapoarte de participare

 

 

Obiectiv specific 4.2 - Creşterea gradului de informare a  publicului cu privire la impactul fenomenului de corupţie

 

4.2.1

Concept campanie națională dezvoltat

 

Evoluția în cadrul indexului integrității instituționale

 

Nr. și tip activități

 

Nr. de parteneriate

 

Tipuri de mesaje

 

Evoluția percepției privind corupția

Resurse financiare insuficiente

 

Nivel scăzut de participare și implicare

Materiale de informare

 

Sondaje de opinie

 

Evaluări post participare

 

Rapoarte anuale

4.2.2

Nr. de campanii sectoriale derulate

 

Nr. și tip activități

 

Nr. de parteneriate

 

Tipuri de mesaje

 

Evoluția percepției privind corupția

Resurse financiare insuficiente

 

Nivel scăzut de participare și implicare a instituțiilor publice

Materiale de informare

 

Sondaje de opinie

 

Evaluări post participare

 

Rapoarte anuale

 

Obiectiv general 5 – Consolidarea performanței de combatere a corupţiei prin mijloace penale și  administrative

 

 

Indicatori de performanță

Riscuri

Surse de verificare

 

Obiectiv specific 5.1 Continuarea progreselor înregistrate în investigarea cu imparţialitate şi în soluţionarea de către instanţe a faptelor de mare corupţie şi la nivel local (BM 3 şi 4 din MCV)

 

5.1.1

Complexitatea şi relevanţa, din punct de vedere al competenţei stabilite de lege a DNA, a cauzelor soluţionate

 

Date statistice privind calitatea actelor de urmărire penală, date statistice privind durata rezonabilă a urmăririi penale,

Evoluţia nr. dosare per procuror şi per secţie/serviciu teritorial

 

Date statistice privind măsurile asiguratorii luate în vederea recuperării prejudiciului şi confiscării produsului infracţional

 

Nr. de indicatori statistici privind hotărârile pronunţate de instanţe în dosarele DNA în anul precedent

 

Nr. de confirmări acte în instanţă

 

Nr. de infirmări acte în instanţă

 

Mecanism de dialog cu organizațiile non-guvernamentale și media dezvoltat, ca premisă pentru inițierea de noi investigaţii  

Resurse umane și financiare insuficiente

 

Depunerea de amendamente legislative care să lipsească de eficiență carul legislativ și instituțional anticorupție

 

 

Raport anual

 

Conferinţă anuală

 

Comunicate de presă, articole de presă,

 

Evaluări independente

5.1.2

Sediu identificat

 

Resurse financiare alocate

Nealocarea resurselor financiare

 

Site-ul DNA

 

Raport anual

5.1.3

OMJ aprobat

Unitatea logistică de sprijin tehnic creată

 

Nr. posturi alocate

Nealocarea resurselor financiare

OMJ

Site-ul DNA

 

Raport anual

5.1.4

Buget alocat

Nealocarea resurselor financiare

Raport anual

5.1.5

90 de posturi de poliție judiciară alocate

 

90 de posturi de poliție judiciară bugetate

Nealocarea resurselor umane

 

Nealocarea resurselor financiare

OMJ

 

Raport anual

5.1.6

Nr. și tipuri de analize efectuate

Nealocarea resurselor umane

 

Nealocarea resurselor financiare

OMJ

 

Raport anual

5.1.7

Spaţii necesare desfăşurării activităţii ÎCCJ

 

Studiile semestriale privind individualizarea cauzelor de corupţie

 

Recomandări privind individualizarea pedepselor pentru infracţiunile de corupţie

 

Durata cauzelor DNA aflate pe rolul instanţelor de judecată

 

Nr. proceselor penale încetate ca urmare a intervenţiei prescripţiei extinctive a răspunderii penale

Resurse alocate insuficiente

Hotărârile definitive pronunţate în cauzele DNA

 

Acorduri de recunoaştere a vinovăţiei

5.1.8

Strategii locale actualizate

 

Nr. de rechizitorii

 

Nr. de sesizări din oficiu

 

Calitatea persoanelor cercetate

 

Soluţiile dispuse de instanţă

Resurse alocate insuficiente

Raport anual

5.1.9

Nr. de hotărâri definitive de condamnare pronunţate de instanţe în cauzele promovate de DNA

Netransmiterea de către instanţe a hotărârilor în e-format

Site-ul DNA

 

Raport anual

 

Obiectiv specific 5.2 Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate (BM2 din MCV)

 

5.2.1

Act normativ adoptat și publicat în Monitorul Oficial

Resurse bugetare și financiare  necesare aprobate

 

Date statistice publicate pe pagina de internet a Agenției

Întârzierea aprobării legislației

Depunerea de amendamente legislative care să lipsească de eficiență actul normativ

Monitorul Oficial

 

Pagina de internet a Agenției

5.2.2

Nr. de rapoarte de evaluare emise

 

Nr. de sancțiuni administrative aplicate

 

Nr. de rapoarte de evaluare definitive transmise instituțiilor pentru luarea măsurilor disciplinare

 

Rata de confirmare a rapoartelor ANI – 90%

Jurisprudență neunitară

 

Tergiversarea aplicării sancțiunilor disciplinare

Pagina de internet a Agenției

 

Rapoartele ANI de activitate

 

Portalul instanțelor de judecată

5.2.3

Cod de conduită adoptat

 

Act normativ adoptat

Lipsa disponibilității instituțiilor implicate

Pagina de internet a Agenției

 

Rapoartele ANI de activitate

5.2.4

Analiză a regulilor privind incompatibilitățile realizată

 

Act normativ adoptat

Lipsa disponibilității instituțiilor implicate

Pagina de internet a Agenției

 

Rapoartele ANI de activitate

5.2.5

Act normativ adoptat

Lipsa disponibilității instituțiilor implicate

Pagina de internet a Agenției

 

Rapoartele ANI de activitate

5.2.6

Minimum 20.000 de declarații de avere și de interese depuse în format electronic

 

Nr. de măsuri dispuse de ANI pentru îmbunătățirea procesului de completare și de depunere a declarațiilor de avere și de interese

Lipsa unei prevederi legislative exprese în ceea ce privește completarea electronică a declarațiilor

Portalul public al declarațiilor de avere și de interese

 

Rapoartele ANI de activitate

5.2.7

Secțiune de informare creată pe pagina de internet a Agenției

 

Nr. de informări transmise entităților responsabile cu organizarea proceselor electorale

 

Nr. de declarații de avere și de interese depuse de candidați, postate pe portalul public al ANI

 

Actualizarea listei de persoane aflate sub interdicția de a candida la o funcție electivă

Întârzieri cauzate de transmiterea documentelor de către birourile electorale

Pagina de internet a Agenției

 

Rapoartele ANI de activitate

5.2.8

Nr. de programe de educație și conștientizare organizate

 

Nr. de ghiduri si materiale informative publicate

 

Grad ridicat de depunere a declarațiilor de avere și de interese – scăderea numărului de sancțiuni contravenționale aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale în materie

Resurse bugetare și umane insuficiente

Pagina de internet a Agenției

 

Rapoartele ANI de activitate

5.2.9

Nr. de măsuri dispuse pentru eficientizarea sistemului de consiliere în materia legislației de integritate

 

Reducerea timpilor de răspuns

n.a.

Pagina de internet a Agenției

 

Rapoartele ANI de activitate

5.2.10

Nr. de protocoale de cooperare încheiate

Nr. de activități și proiecte comune dezvoltate

Lipsa resurselor bugetare

Pagina de internet a Agenției

Rapoartele ANI de activitate

5.2.11

Nr. de protocoale de colaborare inițiate

 

Nr. de proiecte comune organizate

Lipsa disponibilității resurselor bugetare sau umane

Pagina de internet a Agenției

 

Rapoartele ANI de activitate

5.2.12

Nr. de evenimente comune organizate

 

Minimum un protocol de colaborare inițiat cu o instituție de învățământ superior

Lipsa resurselor bugetare

 

Lipsa disponibilității experților

Pagina de internet a Agenției

 

Rapoartele ANI de activitate

 

Obiectiv specific 5.3 Consolidarea mecanismelor de control administrativ

 

5.3.1

Act normativ aprobat

 

Nr. de angajaţi raportat volumul de activitate

 

Resurse materiale alocate

 

Nr. de recomandări formulate/ implementate

Întârzierea aprobării legislației

 

Resurse umane şi financiare insuficiente

Monitorul Oficial

 

Rapoarte anuale de activitate

 

5.3.2

Nr. de controale inițiate ca urmare a sesizărilor societății civile

 

Nr. de controale realizate în 2017 în zonele expuse la corupție, raportat la numărul total

 

Nr. de controale realizate în 2020 în zonele expuse la corupție, raportat la numărul total

Resurse umane şi financiare insuficiente

Rapoarte anuale de activitate

 

5.3.3

Nr. de sesizări transmise organelor judiciare

 

Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată şi condamnări definitive

 

Nr. de activităţi de formare profesională comune

 

Cuantumul prejudiciilor reparate

Resurse umane  insuficient pregătite din punct de vedere profesional

Rapoarte anuale de activitate

 

Protocoale de cooperare

 

Statistică judiciară

5.3.4

Nr. de sesizări primite

 

Nr. de sesizări în curs de soluţionare

 

Nr. de sesizări soluţionate

 

Nr. şi tipul de sancţiuni dispuse

 

Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanţă

 

Nr. de persoane care au săvârşit în mod repetat abateri de la normele respective

Caracter formal al activităţii comisiilor de disciplină

 

Orientarea practicii comisiilor spre cele mai uşoare sancţiuni

Comisie de disciplină  operaţională

 

Decizii ale comisiei

5.3.5

Număr de instituții publice care utilizează sistemului național de raportare

 

Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare

Depășirea termenelor prevăzute în Cap. I din OUG nr. 88/2013

Refuzul instituțiilor publice de a raporta 

Rapoarte MFP

5.3.6

Studiu privind sistemul sancțiunilor administrative aplicate publicat

 

Rata de implementare a recomandărilor

Lipsa informațiilor privind sancțiunile administrative aplicate

Raport publicat

 

Site MJ

5.3.7

Nr. autorități de control care publică lista amenzilor acordate sau a altor măsuri administrative dispuse, inclusiv sumele plătite

 

Nr. liste publicate

 

Tipul de încălcări ale prevederilor legale

Refuzul de a publica informațiile

 

 

Site-uri autorități de control

 

Rapoarte de activitate instituții publice

 

Raport anual SNA

 

Obiectiv specific 5.4 - Creşterea gradului de recuperare a produselor infracţiunilor urmând cele mai bune practici din alte state membre UE şi consolidarea practicii judiciare

 

 

Indicatori de performanță

Riscuri

Surse de verificare

5.4.1

Act normativ elaborat și adoptat

Întârzieri în elaborarea și aprobarea proiectului de act normativ

Monitorul Oficial

5.4.2

Act normativ elaborat și adoptat

Întârzieri în elaborarea și aprobarea proiectului de act normativ

Monitorul Oficial

5.4.3

Act normativ elaborat pentru realizarea schimbului de informații privind beneficiarul real la nivel internațional, între rețelele de practicieni relevante

 

Act normativ adoptat

 

Soluție IT dezvoltată

 

Nr. schimburi de informații la nivel internațional

Întârzieri în elaborarea și aprobarea proiectului de act normativ

 

Cooperare inter-agenții deficitară

 

Monitorul Oficial

 

Cereri de cooperare judiciară internaţională

 

 

 

5.4.4

Sediu alocat

 

Nr. posturi ocupate

 

Resurse materiale alocate

Resurse umane şi financiare insuficiente

Rapoarte anuale de activitate

 

5.4.5

Categorii de bunuri confiscate în cadrul procedurilor judiciare penale

 

Gradul de valorificare a bunurilor care fac obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse

 

Categorii de bunurile imobile transmise cu titlu gratuit în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale

 

Categorii de bunurile imobile date în folosinţă gratuită asociaţiilor şi fundaţiilor şi academiilor de ramură

 

Sume rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile și alocate conform art. 37 din Legea nr. 318/2015

Nealocarea resurselor umane și financiare

pentru operaționalizarea ANABI

Rapoarte anuale de activitate

 

5.4.6

Nr. de cereri de informaţii primite

 

Nr. de cereri de informaţii transmise

Nr. de cereri soluţionate în termenul stabilit de statul solicitant

 

Conectarea la reţeaua SIENA a EUROPOL

 

Nr. activităţii de cooperare (proiecte de asistenţă, formare profesională, studii etc.)

Date incomplete cuprinse în evidenţele cadastrale

Raport anual MJ

 

Cereri de cooperare judiciară internaţională

 

Acte normative adoptate pentru consolidarea cooperării inter-instituţionale

 

Hotărâri  judecătoreşti definitive

5.4.7

Sistem informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni operațional (art. 38 din Legea nr. 318/2015)

 

Măsurile asigurătorii dispuse în cadrul procesului penal, administrarea, valorificarea sau restituirea bunurilor care fac obiectul acestor măsuri

 

Măsura de siguranţă a confiscării şi valorificarea bunurilor confiscate, atât în cazul confiscării speciale, cât şi al confiscării extinse

 

Confiscarea cauţiunii, prevăzută de art. 217 alin. (5) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Executarea ordinelor de indisponibilizare a bunurilor emise de către un alt stat

 

Executarea ordinelor de confiscare emise de către un alt stat

 

Dispunerea de bunurile confiscate în sensul art. 265 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau al acordurilor care prevăd partajarea bunurilor confiscate

 

Despăgubirile acordate statului, autorităţilor sau instituţiilor publice pentru repararea prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunii şi executarea dispoziţiilor din hotărâre privitoare la acestea

 

Amenda aplicată ca pedeapsă principală şi executarea acesteia în modalităţile prevăzute de lege

 

Încărcarea automată a datelor statistice de cei care dispun măsurile asigurătorii, confiscări, valorificări

 

Funcţii complexe de căutare şi analiză comparativă a datelor statistice

 

Hotărâri judecătoreşti publicate on-line

Neasumarea ca obiectiv strategic de către instituţiile implicate

 

Proceduri

 

Întârzieri în interconectarea resurselor de date statistice deţinute de instituţiile implicate

Statistica oficială MP

 

Hotărâri

definitive

 

Statistica oficială ANAF

 

Raport anual MJ privind recuperarea creanţelor rezultate din infracţiuni

 

Protocol colaborare inter-instituţională

 

Soluţie informatică de tip platformă dezvoltată şi accesibilă celor patru instituţii

 

Raport anual publicat de ANABI

5.4.8

Nr. şi tipul de bune practici identificate şi diseminate

 

Nr. de procurori judecători şi poliţişti care au acces la bune practici

Nr. şi tipul de instrumente şi metodologii de lucru identificate şi diseminate

 

Elaborarea şi distribuirea semestrială în rândul practicienilor  a unei publicaţii de tip newsletter care să cuprindă cazuri practice, jurisprudenţă

Nivel scăzut de participare şi implicarea a reprezentanţilor instituţiilor cu atribuţii în materie

Rapoarte şi studii publicate

 

Concluzii ale sesiunilor de formale profesională

 

 

 

Obiectiv general 6 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate şi autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice

 

 

Indicatori de performanță

Riscuri

Surse de verificare

 

Obiectiv specific Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial intern

 

6.1

Menţiuni exprese privind aderarea la:

-        valorile fundamentale

-        principiile

-        obiectivele

-        mecanismul de monitorizare

 

Persoane desemnate pentru implementarea strategiei şi planului sectorial

 

Lista structurilor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate și a companiilor cu capital de stat transmisă

Nivel scăzut de implicare a instituțiilor publice

Document adoptat şi transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu

-        planul sectorial

-        datele de contact ale coordonatorului planului sectorial

6.2

Nr. de angajaţi informaţi cu privire la elaborarea planului de integritate

 

Modul în care are loc informarea (şedinţă, prin corespondenţă)

 

Nr. de contribuţii primite/ incorporate

Caracter exclusiv formal al informării

 

Neparticiparea majorităţii angajaţilor

Proces – verbal/minută

6.3

Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi inventariate

 

Caracter formal al demersului în absenţa unei metodologii de evaluare a riscurilor

Raport de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor elaborat

6.4

Nr. de măsuri de remediere

 

Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate

Caracter formal al demersului în absenţa unei metodologii de evaluare a riscurilor  

 

Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial

Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităţilor elaborat

6.5

Plan sectorial aprobat

 

Nr. de copii distribuite

Caracter formal al demersului

Decizia de aprobare a planului sectorial

 

Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale

6.6

Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate

Caracter formal al demersului în absenţa unei metodologii de evaluare a riscurilor

Raport de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor elaborat

 

Plan sectorial modificat

6.7

Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA

 

Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției

 

Nr. de persoane/instituţie participante la lucrările platformelor de cooperare

 

Nr. de experţi/instituţie participanţi la misiunile tematice de evaluare

Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere

 

Nepreluarea în fişa de post a atribuţiilor de coordonare şi monitorizare a planului sectorial

 

Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei şi a planului sectorial

Raport naţional anual

 

Liste de participanţi

 

Minute

 

Rapoarte naţionale semestriale şi anuale publicate

 [1] Indicatori minimali care măsoară, din punct de vedere cantitativ șicalitativ, gradul de implementare a acțiunilor din strategie.