Login

 

                                                                                                                                                                                                       format pdf / doc

Metodologia de Monitorizare a Implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012-2015


*Documentul a fost aprobat prin procedură tacită, în cursul lunii noiembrie 2012, de către Comisia de Monitorizare a Progreselor înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare

Prin Hotărârea Guvernului nr. 215 din 20 martie 2012 au fost aprobate Strategia naţională anticorupţie pe perioada 2012 – 2015 (SNA), Inventarul măsurilor preventive anticorupţie şi indicatorii de evaluare, precum şi Planul naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012 – 2015.  

Implementarea strategiei se va realiza sub autoritatea şi în coordonarea ministrului justiţiei, cu informarea periodică a Guvernului.

Obiectivele procesului de monitorizare sunt:

a)     Identificarea progreselor înregistrate în implementarea SNA;
b)    Identificarea şi corectarea problemelor practice apărute în aplicarea politicilor şi normelor anticorupţie;
c)    Creşterea gradului de cunoaştere, înţelegere şi implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei, în sectorul public şi privat.

 

CAPITOLUL 1. PLATFORMELE DE COOPERARE

Art. 1 - Platformele de cooperare constituite potrivit SNA sprijină monitorizarea implementării strategiei la nivel tehnic.

Art. 2 – (1) Reuniunile platformelor sunt convocate şi conduse de câte un preşedinte ales pentru fiecare platformă în condiţiile art. 5, pentru un mandat de un an, din rândul membrilor desemnaţi ai platformelor.

(2) Prin excepţie de la alin. (1), Platforma societăţii civile îşi va desemna preşedintele la fiecare convocare, în funcţie de temele de discuţie stabilite pentru reuniunile ulterioare.

Art. 3 - (1) Preşedintele asigură reprezentarea platformei la reuniunea de coordonare a Comisiei de Monitorizare a Progreselor Înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare.  

(2) În activitatea sa, preşedintele este sprijinit de secretariatul tehnic inter-instituţional al SNA (secretariatul tehnic), asigurat de Ministerul Justiţiei (MJ).

Art. 4 – (1) Platformele sunt convocate cel puţin o dată la două luni de către preşedinte.

(2) Reuniunile acestora au loc, de regulă, la sediul MJ. 

Art. 5 - (1) Platformele sunt legal constituite dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din reprezentanţii entităţilor enumerate în anexă.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică Platformei societăţii civile.

(3) Componenţa nominală a platformelor şi datele de contact ale membrilor acestora sunt publicate pe Portalul SNA.

(4) Platformele analizează, în vederea supunerii spre aprobare în cadrul reuniunii de coordonare la nivel înalt, rapoartele şi informările elaborate de secretariatul tehnic.

(5) În cadrul platformelor, deciziile se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

Art. 6 - (1) Discuţiile din cadrul platformelor se consemnează în minute, semnate de preşedintele platformei.

(2) Persoanele desemnate în platforme, care nu au participat la reuniuni, pot obţine copii ale minutei. 

 

CAPITOLUL 2. REUNIUNEA DE COORDONARE LA NIVEL ÎNALT ÎN FORMATUL COMISIEI DE MONITORIZARE A PROGRESELOR ÎNREGISTRATE DE ROMÂNIA ÎN CADRUL MECANISMULUI DE COOPERARE ŞI VERIFICARE[1]

 

Art. 7 - (1) Ministrul justiţiei organizează, cel puţin odată la şase luni, reuniuni de coordonare la nivel înalt.

(2) O reuniune de coordonare se organizează în luna decembrie, cu ocazia zilei globale anticorupţie.

(3) Lucrările reuniunilor de coordonare se vor derula ca parte a activităţii Comisiei de Monitorizare a Progreselor Înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (în continuare Comisia).

 

Art. 8 - (1) Comisia este alcătuită din reprezentanţi ai următoarelor instituţii:

a)    Ministerul Justiţiei, la nivel de ministru;

b)    Ministerul Administraţiei şi Internelor, la nivel de ministru sau secretar de stat;

c)    Ministerul Afacerilor Externe, la nivel de ministru sau secretar de stat;

d)    Ministerul Finanţelor Publice, la nivel de ministru sau secretar de stat;

e)    Ministerul Afacerilor Europene, la nivel de ministru sau secretar de stat;

f)     Consiliul Superior al Magistraturii, la nivel de preşedinte sau vicepreşedinte;

g)    Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la nivel de preşedinte sau vicepreşedinte;

h)   Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la nivel de procuror general sau prim-adjunct al procurorului general;

i)     Direcţia Naţională Anticorupţie, la nivel de procuror-şef sau procuror-şef adjunct;

j)      Agenţia Naţională de Integritate, la nivel de preşedinte sau secretar general.

(2) Preşedinţii platformelor de cooperare sunt membri de drept ai Comisiei.

(3) La lucrările reuniunilor de coordonare ministrul justiţiei invită reprezentanţi ai autorităţii legislative şi ai altor instituţii sau autorităţi publice.

Art. 9 - Deciziile se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

Art. 10 - Comisia aprobă rapoartele de monitorizare semestriale şi anuale privind implementarea strategiei, temele misiunilor de evaluare, metodologia de monitorizare a implementării SNA, precum şi formatul raportului de evaluare.

 

CAPITOLUL 3. SECRETARIATUL TEHNIC

 

Art. 11 - (1) Pentru sprijinirea procesului de monitorizare, la nivelul MJ funcţionează un secretariat tehnic, asigurat de Oficiul Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor provenite din Infracţiuni.

(2) În cadrul secretariatului pot fi cooptaţi şi experţi din alte instituţii publice, precum şi din cadrul organizaţiilor neguvernamentale.

Art. 12 - (1) Secretariatul tehnic transmite convocările la reuniunile platformelor.

(2) Convocările se transmit membrilor platformelor cu cel puţin 5 zile anterior reuniunii, în format electronic, însoţite de proiectul ordinii de zi.

(3) Ordinea de zi include discutarea şi aprobarea rapoartelor şi informărilor elaborate de secretariatul tehnic cu privire la:

a) stadiul implementării măsurilor ajunse la termen prevăzute în Planul Naţional de Acţiune pentru Implementarea SNA (Planul);

b) deficienţele întâmpinate în procesul de implementare a Planului;

c) proiecte noi privind implementarea Planului, iniţiate în intervalul dintre două şedinţe;

d) rapoartele de evaluare;

e) orice alte teme propuse de membrii platformelor, notificate secretariatului tehnic.

(4) Secretariatul tehnic întocmeşte minutele reuniunilor şi le transmite participanţilor

Art. 13 - Secretariatul tehnic, cu sprijinul instituţiilor reprezentate la nivelul platformelor, va derula activităţi de monitorizare care vor include:

a)    elaborarea rapoartelor de monitorizare semestriale şi anuale;

b)    centralizarea şi actualizarea periodică a stadiului implementării listei de măsuri preventive anticorupţie (anexa nr. 2 la HG nr. 215/2012), în baza rapoartelor de autoevaluare;

c)    centralizarea, în termen de trei luni de la adoptarea strategiei, a situaţiei iniţiale, corespunzătoare anului 2011, pentru toţi indicatorii măsuraţi în anexa nr. 2 la HG nr. 215/2012;

d)    documentarea şi diseminarea de bune practici anticorupţie identificate;

e)    realizarea unor sondaje de opinie;

f)     orice alte informări privind stadiul implementării SNA.

Art. 14 – La cerere, secretariatul tehnic poate acorda asistenţă instituţiilor şi autorităţilor publice în implementarea măsurilor prevăzute în SNA.  

Art. 15 - Pentru facilitarea procesului de monitorizare a strategiei, MJ va dezvolta un sistem informatic integrat de tip PORTAL care să asigure transmiterea, procesarea şi analizarea raportărilor, precum şi accesarea de către instituţii şi public a informaţiilor relevante şi bunelor practici identificate în implementarea strategiei.

 

CAPITOLUL 4. EVALUAREA TEMATICĂ

 

Art. 16 - (1) Anual, în baza propunerilor formulate la nivelul platformelor de cooperare, în cadrul reuniunilor de coordonare la nivel înalt sunt aprobate temele misiunilor de evaluare în cadrul instituţiilor publice.

(2) La alegerea temelor, vor fi avute în vedere inventarul măsurilor preventive anticorupţie şi indicatorii de evaluare, cuprinse în anexa 2 la SNA.

 

Art. 17 - (1) Fiecare misiune tematică de evaluare va fi organizată la nivelul a cel puţin o pătrime din instituţiile publice reprezentate în platforme.

(2) Alegerea instituţiilor publice se va realiza prin tragere la sorţi sau pe bază de voluntariat şi va avea în vedere (ne)participarea acestora într-o misiune tematică de evaluare anterioară. Calendarul de evaluare astfel realizat se publică pe Portalul SNA.

Art. 18 - (1) Misiunile de evaluare se vor desfăşura cu respectarea normelor legale privind protecţia informaţiilor clasificate.

(2) Autorităţile judiciare vor fi evaluate prin intermediul Consiliului Superior al Magistraturii, care va asigura prezentarea rapoartelor de evaluare în cadrul platformei dedicate.

Art. 19 – (1) Procedura evaluării constă în completarea chestionarului tematic de evaluare, organizarea vizitei de evaluare la sediul instituţiei publice şi redactarea raportului de evaluare.

(2) Chestionarul tematic de evaluare este elaborat de secretariatul tehnic cu consultarea platformelor. Chestionarul se transmite completat secretariatului tehnic în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii acestuia.

(3) Vizitele de evaluare se realizează de către echipe de experţi formate din 1 sau 2 reprezentanţi ai secretariatului tehnic şi câte un reprezentant din cel puţin trei platforme (membru sau expert desemnat de acesta), inclusiv cel al instituţiei vizate de evaluare. Vizitele se desfăşoară sub forma unor reuniuni între echipa de evaluare şi reprezentanţi ai instituţiei evaluate şi nu vor dura mai mult de 5 zile lucrătoare;

(4) Pe baza constatărilor şi recomandărilor formulate de către echipa de evaluare, secretariatul tehnic redactează proiectul raportului de evaluare în maxim 2 luni de la data finalizării vizitei de evaluare. Raportul va respecta formatul ce va fi adoptat de Comisie şi va fi transmis instituţiei evaluate pentru observaţii şi comentarii. Acestea se vor trimite secretariatului într-un termen rezonabil, care nu va depăşi 15 zile de la primirea lui.

(5) Raportul de evaluare se va discuta şi aproba în reuniunile platformelor şi se va publica atât pe pagina instituţiei evaluate, cât şi pe Portalul SNA. Prevederile art. 18 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

(6) În programarea misiunilor de evaluare se va avea în vedere ca durata unei evaluări să nu depăşească 6 luni de la data transmiterii chestionarului tematic de evaluare până la data publicării raportului de evaluare. 

 

Art. 20 – Evaluarea are ca scop:

a)    Modul de implementare de către instituţiile selecţionate pentru evaluare a măsurilor de prevenire a corupţiei, stabilite potrivit art. 16 alin. (2);

b)    Evaluarea eficienţei reacţiei instituţionale la incidente de integritate;

 

CAPITOLUL 5. EVALUAREA REACŢIEI INSTITUŢIONALE

 

Art. 21 - (1) În termen de trei luni de la producerea unui incident de integritate, instituţia în cadrul căreia s-a produs acesta va informa secretariatul tehnic cu privire la măsurile adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului.

(2) Ministrul justiţiei poate de asemenea solicita informaţii privind măsurile adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului.

(3) Informaţiile privind incidentele de integritate vor fi centralizate de secretariatul tehnic şi transmise Comisiei, în cadrul unui raport semestrial.

(4) În sensul prezentei Metodologii, prin „incident de integritate” se înţelege luarea uneia dintre următoarele măsuri împotriva unui angajat al instituţiei publice:

a)    încetarea disciplinară a raporturilor de muncă, ca urmare a săvârşirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcţiei publice;

b)    trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârşirea unei infracţiuni de corupţie sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicţiilor, incompatibilităţilor, conflictului de interese sau declarării averilor;

c)    rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenţia Naţională de Integritate, referitor la încălcarea obligaţiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităţilor.

 

CAPITOLUL 6. DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 22 – Prezenta Metodologie intră în vigoare la data adoptării ei în cadrul reuniunii de coordonare la nivel înalt şi se va transmite membrilor platformelor în format electronic, de către secretariatului tehnic.  

 

Anexa la Metodologie

 

LISTA INSTITUŢIILOR ŞI ORGANIZAŢIILOR REPREZENTATE LA NIVELUL PLATFORMELOR DE COOPERARE

1. PLATFORMA DE COOPERARE A AUTORITĂŢILOR INDEPENDENTE ŞI A INSTITUŢIILOR ANTICORUPŢIE

1.  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE

2.  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA  ACHIZIŢIILOR PUBLICE

3.  AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

4.  AVOCATUL POPORULUI

5.  CAMERA DEPUTAŢILOR

6.  CONSILIUL CONCURENŢEI

7.  CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE

8.  CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

9.  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

10.CURTEA DE CONTURI

11.DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ

12.DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE

13.DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE

14.INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

15.ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

16.OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

17.PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

18.SENAT

19.SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

2. PLATFORMA DE COOPERARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

1.    MINISTERUL JUSTIŢIEI

2.    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

3.    MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

4.    MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

5.    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

6.    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

7.    MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ

8.    MINISTERUL CULTURII

9.    MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

10.  MINISTERUL ECONOMIEI

11.  MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

12.  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

13.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

14.  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI   PERSOANELOR VÂRSTNICE

15.  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

16.  MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

17.  MINISTERUL TRANSPORTURILOR

18.  MINISTRUL DELEGAT PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ DE INTERES NAŢIONAL ŞI INVESTIŢII STRĂINE

19.  SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

 

3. PLATFORMA DE COOPERARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

 1. Asociaţia Comunelor din România
 2. Asociaţia Oraşelor din România
 3. Asociaţia Municipiilor din România
 4. Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România
 5. MINISTERUL JUSTIŢIEI
 6. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 7. PRIMĂRII
 8. CONSILII JUDEŢENE

 

4. PLATFORMA DE COOPERARE A MEDIULUI DE AFACERI

 1. MINISTERUL JUSTIŢIEI
 2. Asociaţia Română a Băncilor
 3. Ambasada Germaniei
 4. Ambasada Olandei
 5. Ambasada SUA
 6. Ambasada UK
 7. Banca Românească
 8. Camera Auditorilor financiari din România
 9. Camera de Comerţ AMERICANĂ ÎN ROMÂNIA
 10. Camera de comert Britanico- Română
 11. Camera de comert Româno-Germană
 12. CISCO
 13. Comitetul pentru formarea unei Coaliţii a Mediului de Afaceri Curat
 14. Consiliul Investitorilor Străini
 15. DELOITTE ROMÂNIA
 16. ENEL România
 17. JOHNSON & JOHNSON ROMÂNIA
 18. MINISTRUL DELEGAT PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIU DE AFACERI ŞI TURISM
 19. ORANGE ROMÂNIA
 20. ROMTELECOM S.A
 21. SIEMENS România
 22. SIVECO România

 

NOTĂ: LISTA POATE FI SUPLIMENTATĂ ŞI CU ALTE  INSTITUŢII/ORGANIZAŢII INTERESATE SĂ PARTICIPE LA PROCESUL DE MONITORIZARE A sna

 

5. PLATFORMA DE COOPERARE A SOCIETĂŢII CIVILE

1.    ActiveWatch – Agenţia de Monitorizare a Presei

2.    Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România

3.    Alianţa pentru o Românie Curată

4.    Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki

5.    Asociaţia Asistenţă şi programe pentru dezvoltare durabilă – Agenda 21

6.    ASOCIAŢIA ePAS

7.    Asociaţia Grupul Ecologic de Colaborare - GEC Bucovina

8.    Asociaţia LIDERJUST

9.    Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei  România

10. Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni

11. Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar Braşov

12. Asociaţia pentru Şanse Egale

13. ASOCIAŢIA PENTRU TEHNOLOGIE ŞI INTERNET

14. Asociaţia Procons Iaşi

15. Asociaţia Pro Democraţia

16. Asociaţia Pro Democraţia Club Braşov

17. Asociaţia Sindicală Naţională Alma Mater

18. Asociaţia Sf. Damian

19. Cartel Alfa

20. Centrul de Resurse Juridice

21. Centrul Român de Politici Europene

22. CENTRAS – Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale

23. Centrul de Resurse pentru Participare Publică

24. Centrul Euroregional pentru Democraţie

25. Centrul pentru Jurnalism Independent

26. Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES

27. Civicus România

28. Expertforum

29. Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara

30. Freedom House

31. Fundaţia Konrad-Adenauer-Stiftung

32. Fundaţia Oamenilor de Ştiinţă Prahova

33. Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locala – FPDL

34. Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

35. Fundaţia Soros România

36. Fundaţia „Şanse Egale pentru Femei”

37. Grupul de Initiativa in Promovarea Opiniei Publice-Gipro 

38. Institutul pentru Politici Publice

39. Liga Apărării Drepturilor Omului România

40. Societatea Academică din România

41. SOCIETATEA PENTRU JUSTIŢIE

42. Salvaţi Bucureştiul

43. Transparency International România

 

NOTĂ: LISTA POATE FI SUPLIMENTATĂ ŞI CU ALTE  INSTITUŢII/ORGANIZAŢII INTERESATE SĂ PARTICIPE LA PROCESUL DE MONITORIZARE A SNA[1] Aşa cum a fost instituită prin HG nr. 216/2012 privind accelerarea implementării obiectivelor de referinţă prevăzute în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare.

Strategia Nationala Anticoruptie

Contact

Secretariatul tehnic al SNA asigurat de Ministerul Justiţiei

Tel:         037 204 1060
Fax:        037 204 1061
E-mail:  sna[at]just.ro
Web:     sna.just.ro 

 Copyright © 2013, MINISTERUL JUSTIŢIEI.
Toate drepturile rezervate. Acest Site a fost dezvoltat cu sprijinul Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord