Inventarul măsurilor preventive

Număr

Măsură preventivă

Sediul materiei

Indicatori de evaluare [1]

1.

Cod etic/deontologic/de conduită

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor

Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările şi completările ulterioare

Ordine interne/memorandumuri

Număr de sesizări privind încălcări ale normelor

Număr de sesizări în curs de soluţionare

Număr de sesizări soluţionate

Durata procedurilor

Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei

Număr de măsuri dispuse diferenţiate pe tipuri

Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanţă

Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor (chestionare de evaluare)

Număr de activităţi de formare privind normele de conduită

Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională

Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor

Număr de persoane per instituţie care au săvârşit abateri disciplinare

Număr de persoane care au săvârşit în mod repetat abateri de la normele respective

2.

Declararea averilor

Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare

Număr de persoane care au obligaţia depunerii declaraţiei de avere

Număr de persoane care nu au depus în termen declaraţii de avere

Număr de persoane care nu au depus declaraţii de avere

Număr de sesizări ale ANI

Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituţie

Număr de decizii ale ANI puse în aplicare

Număr de hotărâri ale instanţelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI

Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor

Număr de consultaţii oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese

Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare)

Număr de activităţi de formare privind declaraţiile de avere

Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională

3.

Declararea cadourilor

Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei

Număr de cadouri primite şi înregistrate în registru

Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituţiei

Număr de situaţii în care s-a achiziţionat cadoul

Valoarea cadourilor achiziţionate

Valoarea cadourilor primite (per cadou şi în total)

Valoarea bunurilor valorificate

4.

Conflicte de interese

Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,cu modificările şi completările ulterioare

Codul penal

Număr de declaraţii de abţinere

Număr de situaţii în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situaţia de potenţial conflict de interese

Număr de sesizări primite de instituţie de la terţe persoane cu privire la existenţa unui conflict de interese

Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese

Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârşire a infracţiunii de conflicte de interese

Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârşirea infracţiunii de conflicte de interese

Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare)

Număr de activităţi de formare

Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională

Nr. de proceduri de achiziție analizate

Nr. de avertismente de integritate emise

Nr. de conflicte de interese prevenite

5.

Consilier de etică

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată

Număr de şedinţe de consultare

Număr de angajaţi care au beneficiat de consiliere

Număr de speţe, diferenţiate pe tipologii de dileme etice

Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare)

Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică

Număr de activităţi de formare

Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională

Notă: Raportările vor cuprinde inclusiv informaţiile şi datele prevăzute în Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4108/2015 pentru aprobarea procedurii privind completarea și transmiterea informațiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice

6.

Incompatibilităţi

Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,cu modificările şi completările ulterioare

Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate

Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituţie

Număr de sesizări primite de instituţie de la terţe persoane cu privire la existenţa unei incompatibilităţi

Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilităţi

Număr de decizii confirmate de instanță

Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilităţile

Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare)

Număr de activităţi de formare

Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională

7.

Transparenţă în procesul decizional

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare

Număr de proiecte de acte normative adoptate

Număr de anunţuri publice privind proiectele de acte normative

Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative

Gradul de acceptare şi preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise şi numărul de propuneri efectiv preluate)

Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare

Număr de propuneri, sugestii sau opinii preluate în forma finală a actului normativ

Număr de răspunsuri la propunerile, sugestiile sau opiniile nepreluate

Număr de şedinţe publice organizate la inițiativa instituției

Număr de participanţi la şedinţele publice

Număr de cetățeni/organizații neguvernamentale înscrise în baza de date a instituției pentru a fi informate în legătură cu proiectele de acte normative

Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile

Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice

Număr de plângeri în justiţie privind nerespectarea prevederilor legale de către instituţie

Număr şi tipul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor legale

Număr de activităţi de pregătire profesională a personalului din administraţia publică

Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională

Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției;

Număr de părți interesate înscrise în Registrul Unic al Transparenței Intereselor la nivelul Guvernului României

Numărul de domenii în care s-au înscris părți interesate în Registrului Unic al Transparenței Intereselor

Număr de utilizatori ai platformei consultare.gov.ro

Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru, din administrația publică

8.

Acces la informaţii de interes public

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare

Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro

Număr de solicitări de informaţii de interes public primite

Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal

Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, faţă de termenul legal

Număr de solicitări de informaţii de interes public la care nu s-a răspuns

Număr de reclamaţii administrative

Număr de reclamaţii administrative soluţionate favorabil

Număr de plângeri în instanţă

Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public

Numărul şi tipul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor legale

Număr de activităţi de pregătire profesională a personalului din administraţia publică

Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională

Numărul și tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătățirea procesului de comunicare a informațiilor de interes public

Număr de UAT-uri care au implementat Memorandumul privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public

Număr de instituții publice cuprinse în platforma transparență.gov.ro

Existența raportului de implementare a Legii nr. 544/2001pentru ultimul an

Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe site-ul instituției

9.

Protecţia avertizorului de integritate

Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii

Număr de sesizări

Numărul şi tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui Compendiu)

Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative

Număr de instituţii în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate

Număr de instituţii în care există implementat un mecanism cu privire la protecţia avertizorilor de integritate

Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor, diferenţiat pe tipologii

Număr de situaţii de represalii la locul de munca

Număr de plângeri depuse in instanţă

Număr de situaţii în care au fost acordate compensaţii avertizorilor de integritate

Număr de activităţi de pregătire profesională a personalului din administraţia publică

Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională

10.

Distribuirea aleatorie a dosarelor/sarcinilor de serviciu

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare

Regulamente, ordine interne

Număr de persoane desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor/sarcinilor de serviciu

Număr de nereguli apărute în sistemul de distribuire aleatorie, diferenţiat pe tipologii

Număr de măsuri luate de preşedintele instanţei/conducătorul instituţiei pentru remedierea neregulilor constatate

11.

Interdicţii după încheierea angajării în cadrul instituţiilor publice

(Pantouflage)

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,cu modificările şi completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]

Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situaţiilor de pantouflage

Număr de instituţii în care există implementat un mecanism cu privire la monitorizarea situaţiilor de pantouflage, inclusiv prin desemnarea unor persoane cu atribuţii speciale în acest sens

Număr de persoane care au desfăşurat activităţi de monitorizare şi control cu privire la societăţi comerciale şi care au ieşit din corpul funcţionarilor publici

Număr de persoanelor care îşi desfăşoară activitatea/ dau consultanţă în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public, în termenul de 3 ani după ieşirea din corpul funcţionarilor publici (dintre acele persoane care au interdicţie conform legii)

Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situaţiilor de pantouflage, diferenţiat pe tipuri

Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin (1) constatate

Număr de solicitărilor către instanţa de judecată pentru anularea contractului de finanţare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)

Număr de sancţiunilor aplicate de către instanţe

Număr de societăţi comerciale în care îşi desfăşoară activitatea persoane care au derulat anterior activităţi de monitorizare şi control şi care intră sub incidenţa art. 13 alin.(1), diferenţiat pe domenii majore de activitate

12.

Funcțiile sensibile

Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările şi completările ulterioare

Număr funcţii sensibile şi funcţiile considerate ca fiind expuse la corupţie identificate și inventariate

Număr de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului

Număr măsuri de control adecvate şi suficiente pentru administrarea şi gestionarea funcţiilor sensibile

Notă: Cerințele generale 2.2.6-2.2.8. ale Standardului 2 - Atribuții, funcții, sarcini, conform Anexei 1 la Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400 din 12.06.2015 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu toate modificările și completările ulterioare.[1] Indicatori minimali care măsoară, din punct de vedere cantitativ și calitativ, gradul de implementare a standardelor legale de integritate.